1. مقایسه برتری طرفی مغز در کودکان با و بدون اختلال‌های یادگیری

وحید نجاتی؛ سارا آقایی ثابت؛ مهدیس مقصودلو

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، صفحه 1-18

چکیده
  برتری طرفی یکی از شاخص‌هایتحول مغز طبیعی است و در آسیب‌های تحولی مغز این شاخص تغیر می‌کند. هدف پژوهش حاضربررسی الگوی جانبی شدن در کودکان با و بدون اختلال‌های یادگیری بود.پژوهشحاضر ازنوع علمی- مقایسه‌ای بود. در این مطالعه 20 کودک مبتلا بااختلال‌های یادگیری از بینکودکان مراجعه‌کننده به کلینیکدرمان اختلال‌هاییادگیری در شهر تهران ...  بیشتر

2. مقایسه مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با و بدون کم‌توانی‌ذهنی

قربان همتی علمدارلو

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، صفحه 19-38

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با و بدون کم‌توانی‌ذهنیصورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کودکان پیش‌دبستانی با و بدون کم‌توانی‌ذهنی شهر شیراز بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 116 نفر (58 کودک پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی و 58 کودک پیش‌دبستانی بدون کم‌توانی‌ذهنی) به شیوه هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی مؤلفه‌های هوش‌ چندگانه گاردنر در کتاب‌های درسی دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

ویدا شریفی؛ سالار فرامرزی؛ سارا آقابابایی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، صفحه 39-62

چکیده
  پژوهش حاضربا هدف بررسی محتوای کتاب‌های درسی دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی با تأکید بر میزان توجه به آموزش مهارت‌های هوش‌های چندگانه گاردنر انجام گرفت. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شمار کلیه کتاب‌های دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزانکم‌توان‌ذهنی (27 جلد کتاب) تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. اثربخشی روش مداخلهای تحریک حسی بر بهبود میزان مهارتهای حرکتی در دانشآموزان کم‌توان‌ذهنی با اختلال هماهنگی رشدی

مختار ملک پور؛ علی اصغر دادمهر؛ امیر قمرانی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، صفحه 63-82

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر تحریک حسی بر بهبود مهارت‌های حرکتی (ظریف و درشت) دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر با اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر شهر اصفهان در دوره ابتدایی بودند که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیرچندرسانه‌ای آموزشی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

سعید موسی پور؛ فاطمه امیری

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، صفحه 83-103

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیرچندرسانه‌ایآموزشی علوم تجربی پایه پنجم بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزانکم‌توان‌ذهنی پایهپنجم ابتدایی صورت گرفت.روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و جامعه آماری شامل همه دانش‌آموزاندختر کم‌توان‌ذهنی کلاس پنجم ابتدایی شهر اراک بود که به صورت تمام شمار و تصادفیدر دو گروه آزمایش و گواه تقسیم‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش‌آموز ازجو کلاس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانش‌آموزان ومقایسه آن در دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان وعادی شهر تهران

شیما وفا؛ صغری ابراهیمی قوام؛ حسن اسدزاده

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، صفحه 104-126

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطهبین خودکارآمدی معلم و ادراک دانش‌آموز از جو کلاس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیریدانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه و مقایسه آن در دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان وعادی شهر تهران بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهششامل دو گروه معلمان و دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان و عادیشهر تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اضطراب و افسردگی افراد با ناتوانی جسمی

وحیده دهاقین؛ محمدکاظم عاطف وحید؛ علی اصغر نژادفرید

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، صفحه 104-126

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌‌های زندگی بر کاهش اضطراب و افسردگی افراد با ناتوانی جسمیبود. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل، با پیگیری 2 ماهه بود. جامعه این مطالعه شامل تمام افراد با ناتوانی جسمی شهر تهران بود. نمونه شامل 22 نفر که به شیوه در دسترس از مؤسسه رعد انتخاب و به صورت تصادفی در ...  بیشتر

8. بررسی سیر تحولی وتوزیع فراوانی اختلال‌های شخصیت و صفات شخصیتی در بین اعضای خویشاوند یک فامیل و نقش آن در رفتار

علیرضا مقدس

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، صفحه 151-200

چکیده
  اختلال شخصیت یکی از اختلال‌های شایع روانی است  که به طور معمول  از دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع‌شده و به عنوان تجارب ذهنی و رفتاری ماندگاری که منطبق بر ملاک‌های فرهنگی نیست و منجر به ناخشنودی بیمار و اختلال در کار و زندگی او می‌شود و در طول زمان ثابت و پایدار است. هدف این پژوهش بررسی اختلال‌های شخصیت و صفات شخصیتی از ...  بیشتر