نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

2 استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضربا هدف بررسی محتوای کتاب‌های درسی دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی با تأکید بر میزان توجه به آموزش مهارت‌های هوش‌های چندگانه گاردنر انجام گرفت. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شمار کلیه کتاب‌های دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزانکم‌توان‌ذهنی (27 جلد کتاب) تحلیل شدند. برای جمع‌آوری داده‌هااز سیستم مقوله‌بندی و رمزگذاری متغیرها و خرده متغیرها که دارای روایی و اعتبار تأییدشده است، استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی وروش مجذور خی تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین پایه‌های تحصیلی و کتاب‌های مختلف دوره پیش‌حرفه‌ایازنظر میزان توجه به هوش‌های چندگانه تفاوت معنادار وجود دارد (01/0>.(P با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که میزان توجه به آموزش هوش‌های چندگانه گاردنر در کتاب‌های متفاوت دوره پیش‌حرفه‌ای از روند نظام‌داری برخوردار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها