نویسنده

استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با و بدون کم‌توانی‌ذهنیصورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کودکان پیش‌دبستانی با و بدون کم‌توانی‌ذهنی شهر شیراز بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 116 نفر (58 کودک پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی و 58 کودک پیش‌دبستانی بدون کم‌توانی‌ذهنی) به شیوه هدفمند انتخاب شدند. از پرسش‏نامۀ مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی شهیم و یوسفی (1378) برای سنجش مشکلات رفتاری استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد که‌ رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنیبه طور معنی‌داری بیشتر از مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی بدون کم‌توانی‌ذهنی است (001/0P<). همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی در خرده مقیاس‌های نارسایی توجه، ترس، رفتار اجتماعی و پرخاشگری نسبت به کودکان پیش‌دبستانی بدون کم‌توانی‌ذهنی به طور معنی‌داری بالاتر هستند (001/0>P). با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان بیان کرد که اقدامات مداخله‌ای به هنگام برای پیشگیری و کاهش و حذف مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی ضروری است.

کلیدواژه‌ها