نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیرچندرسانه‌ای
آموزشی علوم تجربی پایه پنجم بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزانکم‌توان‌ذهنی پایه
پنجم ابتدایی صورت گرفت.روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و جامعه آماری شامل همه دانش‌آموزان
دختر کم‌توان‌ذهنی کلاس پنجم ابتدایی شهر اراک بود که به صورت تمام شمار و تصادفی
در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم‌بندی شدند. یافته‌ها نشان داد که میزان یادگیری دانش‌آموزان
گروه آزمایش که تحت آموزش سنتی، رسانه بودند در مقایسه با گروه گواه که تنها آموزش
سنتی را تجربه کرده بودند به طور معناداری افزایش داشت. همچنین در میزان یادداری دانش‌آموزان
گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه تفاوت وجود داشت اما در سطح معناداری تأیید
نشد. نتایج به دست آمده برتری میزان یادگیری دانش‌آموزانی را نشان داد که مطالب را
از طریق چندرسانه‌ای آموزشی همراه با آموزش سنتی دریافت کردند

کلیدواژه‌ها