نویسندگان

1 . استادیار،گروهروانشناسیبالینی،دانشگاهشهیدبهشتیvhdnejati@yahoo.com

2 . دانشجویدکتریروانشناسیعمومی،دانشگاهالزهراتهرانsr-sabet@yahoo.com

3 دانشجوی دکتری رواشناسی عمومی،دانشگاه شهیدبهشتی تهران

چکیده

برتری طرفی یکی از شاخص‌های
تحول مغز طبیعی است و در آسیب‌های تحولی مغز این شاخص تغیر می‌کند. هدف پژوهش حاضر
بررسی الگوی جانبی شدن در کودکان با و بدون اختلال‌های یادگیری بود.
پژوهش
حاضر از
نوع علمی- مقایسه‌ای بود.
در این مطالعه 20 کودک مبتلا با
اختلال‌های یادگیری از بین
کودکان مراجعه‌کننده به کلینیک
درمان اختلال‌های
یادگیری در شهر تهران انتخاب شدند
و 20 کودک عادی از لحاظ سن و
هوشبهر با گروه آزمایش همتا شدند.
همه
شرکت­کنندگان با استفاده از آزمون شنود دو گوشی و آزمون ضربه زدن مورد ارزیابی
قرار گرفتند. داده­های گردآوری‌شده با استفاده از آزمون­های تی مستقل، تی وابسته و
همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت.
تحلیل نتایج نشان داد که در هر
دو گروه گوش راست نسبت به گوش چپ برتری دارد اما میزان این برتری در کودکان دارای
رشد عادی به طور معناداری بیشتر از گروه آزمایش بود.
نتایج هیچ‌گونه
همبستگی بین عامل‌های برتری دستی و طرفی شدن زبان نشان نداد
.بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر
نتیجه­گیری می­شود که در کودکان با اختلال‌های یادگیری
نارسایی‌هایی
در جانبی شدن مغز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

aa

نویسندگان [English]

  • vahid nejati 1
  • sara aghaeesabet 2
  • mahdis maghsodlo 3

چکیده [English]

aa

کلیدواژه‌ها [English]

  • aa