نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی – دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار گروه روان‌شناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی – دانشگاه بوعلی سینا

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانRrazi0894@gmail.com

4 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین تأثیر آموزش راهبرد خودتنظیمی بر نشانه­های نارسایی‌توجه و عملکرد ریاضی دانش­آموزان دختر پایۀ سوم ابتدایی با اختلال نارسایی‌توجه شهر همدان انجام‌گرفته است. به این منظور 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) از دانش­آموزان دختر پایه سوم شهر همدان با اختلال نارسایی‌توجه دارای پرونده مشاوره‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و پس از اجرای پیش­آزمون ریاضی و نشانگان نارسایی‌توجه، دانش­آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل به‌صورت تصادفی جا گماری شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش در 8 جلسه تحت آموزش راهبردهای خودتنظیمی قرار گرفتند. پس از پایان آموزش و اجرای پس‌آزمون بر روی گروه‌ها، داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش آماری کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد آموزش راهبردهای خودتنظیمی باعث کاهش نشانگان نارسایی‌توجه و همچنین افزایش عملکرد تحصیلی دانش­آموزان در درس ریاضی شده است. آموزش مهارت‌های خودتنظیمی به این کودکان، باعث افزایش توجه به جزئیات، کاهش نقص در گوش دادن، افزایش میزان تبعیت از دستورات معلم، کسب مهارت در ساماندهی تکالیف و فعالیت‌ها کاهش حواس‌پرتی و فراموش­کاری شد.

کلیدواژه‌ها