نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی (نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مفهوم خرد در میان عامه مردم بود. بدین منظور پژوهش حاضر در  دو مرحله طراحی شد. در مرحله یک، یک پرسشنامه باز پاسخ به آزمودنی‏ها ارائه شد تا خردمندترین شخصی را که می‏شناسند نام‌برده و ویژگی‏های آن را بگویند. اطلاعات به‌دست‌آمده مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. در مرحله دو، پرسشنامه به‌دست‌آمده از تحلیل محتوای مرحله یک به 558 آزمودنی داده شد. تحلیل عاملی انجام‌شده چهار عامل را نشان داد: درست‌کرداری و اخلاق‌مداری، کمال‌گرایی، اندیشمندی و مردم‌دوستی. دانش کامل‌تر در مورد خرد به‌طور بالقوه می‏تواند در درک موضوعاتی که روان‌شناسان جامعه به آن علاقه‏مندند، سودمند باشند.

کلیدواژه‌ها