نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوید کارای دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد تمام گروه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیار گروه روانسنجی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه تقویت املاء بر اساس الگوی پاسخ-به-مداخله و مطالعه‌ی اثربخشی آن در تقویت عملکرد دانش‌آموزان با مشکلات املا نویسی پایه سوم ابتدایی بود. این پژوهش در دو مرحله‌ی تدوین و اعتباریابی برنامه و سنجش اثر بخشی آن اجرا شده است و از نوع طرح‌های تک‌آزمودنی AB بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی سوم ابتدایی سال تحصیلی 1394-95 شهر کرج بود. 20 دانش‌آموز به روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مداخله‌ای سه ردیفی براساس الگوی پاسخ-به-مداخله (ردیف اول شامل گروه 5 نفری در 9 جلسه 30 دقیقه‌ای‌، ردیف دوم گروه‌های 3 نفری در 9 جلسه 45 دقیقه ای، ردیف سوم 12 جلسه یک ساعته انفرادی) شرکت داده شدند، و براساس برنامه تدوین شده براساس برنامه‌های متناسب با الگوی پاسخ-به-مداخله به روش‌ آموزش مستقیم، آموزش دیدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل آزمون املای کریمی و رضایی (1392) است. براساس نتایج بدست آمده از ICC اعتبار برنامه گرداوری شده برابر با 36/0 است، با توجه به (00/0> P)، از اعتبار مناسبی برای اجرا برخوردار می‌باشد. داده‌های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون در هر ردیف با استفاده از روش محاسبه اندازه اثرتحلیل شدند. بر اساس ارزیابی و نظارت اجرا شده به ترتیب در هر ردیف مداخله 20، 10 و 20 درصد شرکت کنندگان پاسخ به مداخله داشتند و سایر شرکت کنندگان پیشرفتی در مداخلات اجرا شده نداشتند. باتوجه به ویژگی‌های شرکت کنندگان در پژوهش می توان نتیجه گرفت برنامه تدوین شده برای دانش‌آموزانی با ضعف درسی مناسب است.

کلیدواژه‌ها

امین‌آبادی، ز؛ امین‌آبادی، س؛ علیزاده، ح؛ پورکاوه، ع. (زیر چاپ). مطالعه فراوانی و انواع غلط‌های املایی دانش‌آموزان تک‌زبانه و دوزبانه. مجله ناتوانی‌های یادگیری.
تبریزی، م. (1391). درمان اختلالات دیکته نویسی. چاپ بیست و هفتم. انتشارات فراروان.
درخانی، ز؛ کجباف، م؛ مولوی، ح؛ امیری، ش. (1388). تاثیر روش‌های آموزش فرایند و آموزش تکلیف-فرایند بر عملکرد املانویسی در دانش‌آموزان دبستانی. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. 9(2)؛ 91-102.
سلیمانی، ز؛ دستجردی­کاظمی، م. (1384). تعیین روایی و اعتبار آزمون آگاهی واج‌شناختی. مجله روانشناسی. 33 (9)؛ 82- 100.
سیف، ع. (1392). روانشناسی پرورشی نوین. نشر دوران.
کریمی، ب؛ علیزاده، ح. (1391). اختلال‌های یادگیری املا (ارزیابی و برنامه آموزش). نشر روان.
کریمی، ب؛ رضایی، ع م. (1392). ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش‌آموزان پایه سوم دبستان. مجله‌ روانشناسی افراد استثنایی. 3 (12)؛ 117- 127.
لرنر، ژ. (1997). ناتوانی‌های یادگیری: نظریه‌ها، تشخیص و راهبردهای تدریس. ترجمه عصمت دانش. (1384). انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
هالاهان، دی،. پی. لوید، جی،. کافمن، جی. ام،. ویس، ام. پی،. مارتینز، ال. (2005). اختلال‌های یادگیری؛ مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر. ترجمه حمید علیزاده و همکاران. (1390). انتشارات ارسباران.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Amtmann, D., Abbott, R. D., & Berninger, V. W. (2008). Identifying and predicting classes of response to explicit phonological spelling instruction during independent composing. Journal of Learning Disabilities41(3), 218-234.
Aram, D. M., & Nation, J. E. (1980). Preschool language disorders and subsequent language and academic difficulties. Journal of Communication Disorders13(2), 159-170.
Aram, D. M., Ekelman, B. L., & Nation, J. E. (1984). Preschoolers with Language Disorders10 Years Later. Journal of Speech, Language, and Hearing Research27(2), 232-244.
Australian Institute Of Health and Welfare. (2004). Children with Disabilities in Australia. Accessed from Http://Www.Aihw.Gov.Au.
Barriga, A. Q., Doran, J. W., Newell, S. B., Morrison, E. M., Barbetti, V., & Robbins, B. D. (2002). Relationships between Problem Behaviors and Academic Achievement in Adolescents the Unique Role of Attention Problems. Journal of Emotional and Behavioral disorders10(4), 233-240.
Batsche, G., Elliott, J., Graden, J. L., Grimes, J., Kovaleski, J. F., Prasse, D., Schrag, J., & Tilly, W.D. (2006). Response to intervention: Policy considerations and implementation. Alexandria, VA: National Association of State Directors of Special Education, Inc.
Blythe, S. G. (2010). Neuro-motor Maturity as an Indicator of Developmental Readiness for Education. Institute for Neuro.
Brown-Chidsey, R., & Steege, M. W. (2011). Response to intervention: Principles and strategies for effective practice. Guilford Press.
Burns, M. K., & VanDerHeyden, A. M. (2006). Using Response to Intervention to Assess Learning Disabilities Introduction to the Special Series. Assessment for Effective Intervention32(1), 3-5.
Burton, D. T., & Kappenberg, J. (2010). Response to Intervention: The Teachers’ Role in Distinguishing Between Mathematics Difficulty and Mathematics Disability. Insights on Learning Disabilities, 7 (2), 53-64.
Caravolas, M., Volín, J., & Hulme, C. (2005). Phoneme awareness is a key component of alphabetic literacy skills in consistent and inconsistent orthographies: Evidence from Czech and English children. Journal of experimental child psychology92(2), 107-139.
Cavendish, W. (2013). Identification of Learning Disabilities Implications of Proposed DSM-5 Criteria for School-Based Assessment. Journal of learning disabilities46(1), 52-57.
Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., & Barnes, M. A. (2006). Learning disabilities: From identification to intervention. Guilford press.Fuchs, L. S., & Fuchs, D. (2006). A framework for building capacity for responsiveness to intervention. School Psychology Review35(4), 621.
Gathercole, S. E., & Pickering, S. J. (2000). Working memory deficits in children with low achievements in the national curriculum at 7 years of age. British Journal of Educational Psychology70(2), 177-194.
Gettinger, M., & Stoiber, K. C. (2012). Curriculum-based early literacy assessment and differentiated instruction with high-risk preschoolers. Reading Psychology33(1-2), 11-46.
Graham, S., & Harris, K. R. (2003). Students with learning disabilities and the process of writing: A meta-analysis of SRSD studies.
Graham, S., Harris, K. R., & McKeown, D. (2013). The writing of students with LD and a meta-analysis of SRSD writing intervention studies: Redux. Handbook of learning disabilities, 405-438.
Hall, P. K., & Tomblin, J. B. (1978). A follow-up study of children with articulation and language disorders. Journal of Speech and Hearing Disorders43(2), 227-241.
Harris, J. (2010). Response to Intervention: Implications for use when Identifying Students with Special Needs.
Johnson, C. J., Beitchman, J. H., Young, A., Escobar, M., Atkinson, L., Wilson, B., & Wang, M. (1999). Fourteen-Year Follow-Up of Children with and Without Speech/Language ImpairmentsSpeech/Language Stability and Outcomes. Journal of Speech, Language, and Hearing Research42(3), 744-760.
Johnson, E. S., Hancock, C., Carter, D. R., & Pool, J. L. (2013). Self-Regulated Strategy Development as a Tier 2 Writing Intervention. Intervention in School and Clinic48(4), 218-222.
Johnson, E., Mellard, D. F., Fuchs, D., & McKnight, M. A. (2006). Responsiveness to Intervention (RTI): How to Do It. [RTI Manual]. National Research Center on Learning Disabilities.
Jones, B. A., Smith, H. H., Hensley-Maloney, L., & Gansle, K. A. (2015). Applying Response to Intervention to Identify Learning Disabilities in Students with Visual Impairments. Intervention in School and Clinic, 1053451215577475.
Lee, S. L. (2012). A Descriptive Study of Response to Intervention (RTI) Implementation at the Elementary Level in West Virginia.
Mackenzie, N., & Hemmings, B. (2014). Predictors of success with writing in the first year of school. Issues in Educational Research24(1), 41-54.
McDaniel, S., Albritton, K., & Roach, A. (2013). Highlighting the need for further response to intervention research in general education. Research in Higher Education Journal20, 1.
McInerney, M., & Elledge, A. (2013). Using a response to intervention framework to improve student learning: A pocket guide for state and district leaders.
Miniscalco, C. (2007). Language problems at 2½ years of age and their relationship with school-age language impairment and neuropsychiatric disorders. Inst of Neuroscience and Physiology. Dept of Audiology, Logopedics, Occupational Therapy & Physiotherapy.
Murphy, J. F., Hern, C. L., Williams, R. L., & McLaughlin, T. F. (1990). The effects of the copy, cover, compare approach in increasing spelling accuracy with learning disabled students. Contemporary Educational Psychology15(4), 378-386.
Nelson, J. R., Benner, G. J., Lane, K., & Smith, B. W. (2004). Academic achievement of K-12 students with emotional and behavioral disorders.Exceptional Children71(1), 59-73.
Park, J., Ritter, M., Lombardino, L. J., Wiseheart, R., & Sherman, S. (2013). Phonological awareness intervention for verbal working memory skills in school-age children with specific language impairment and concomitant word reading difficulties. International Journal of Research Studies in Language Learning3(4).
Parker, R. I., Hagan-Burke, S., & Vannest, K. (2007). Percentage of all non-overlapping data (PAND) an alternative to PND. The Journal of Special Education40(4), 194-204.
Re, A. M., Mirandola, C., Esposito, S. S., & Capodieci, A. (2014). Spelling errors among children with ADHD symptoms: The role of working memory. Research in developmental disabilities35(9), 2199-2204.
Saeki, E., Jimerson, S. R., Earhart, J., Hart, S. R., Renshaw, T., Singh, R. D., & Stewart, K. (2011). Response to intervention (RtI) in the social, emotional, and behavioral domains: Current challenges and emerging possibilities. Contemporary School Psychology: Formerly" The California School Psychologist"15(1), 43-52.
Sitzmann, B. H., Hightree, B., Moritz, L., Elton, S. (2014). RTI Interventions Manual. Available at: www.esu1.org/downloads/RtI.
Van Der Hehden, A, M., Burns, M, K. (2010). Essentials of Response to Intervention. Published By John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Weiser, B., & Mathes, P. (2011). Using encoding instruction to improve the reading and spelling performances of elementary students at risk for literacy difficulties: A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 81(2), 170-200.
Weiser, B., & Mathes, P. (2011). Using encoding instruction to improve the reading and spelling performances of elementary students at risk for literacy difficulties: A best-evidence synthesis. Review of Educational Research81(2), 170-200.
Williams, K. J., Walker, M. A., Vaughn, S., & Wanzek, J. (2016). A Synthesis of Reading and Spelling Interventions and Their Effects on Spelling Outcomes for Students With Learning Disabilities. Journal of learning disabilities, 12-28