نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طبابایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه عملکرد عصب روانشناختی بزرگسالان مبتلابه نشانگان داون با و بدون بیماری آلزایمر بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه مورد پژوهش شامل بزرگسالان مبتلا به نشانگان داون که در مرکز معلولین و کم‌توانان ذهنی شهر تهران به‌صورت تمام ‌وقت نگهداری می‌شدند و یا نیمه‌وقت مشغول فعالیت‌های توان‌بخشی بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 16 نفر از بزرگسالان مبتلا به نشانگان داون بدون بیماری آلزایمر و تعداد 16 نفر از بزرگسالان مبتلابه نشانگان داون با بیماری آلزایمر از طریق پرسشنامه زوال عقل برای افراد با ناتوانی ذهنی، انتخاب شدند و سپس برای مقایسه‌ی عملکرد عصب روانشناختی آن‌ها از آزمون‌های بندر -گشتالت و چهارمین مقیاس وکسلر کودکان و به‌منظور بررسی سوالات و تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از گروه نمونه به جامعه‌ی پژوهش، از t دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از اجرای آزمون بندر گشتالت نشان داد بین دو گروه بدون بیماری آلزایمر و با آلزایمر در فراوانی خطاها، تفاوت معنی‌داری ازنظر آماری وجود دارد و فراوانی خطاها در گروه با آلزایمر بیشتر است. نتایج به‌دست‌آمده از اجرای مقیاس وکسلر نشان داد بین دو گروه در عامل توانایی عمومی، چیرگی شناختی، مقیاس فهم کلامی، استدلال ادراکی، حافظه‌ی فعال و سرعت پردازش تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. لازم به ذکر است بین دو گروه در خرده آزمون‌ها تفاوت معنی‌دار وجود داشت، افراد در گروه بدون بیماری آلزایمر در مقایسه با گروه با آلزایمر از عملکرد بهتری برخوردار هستند. نتایج پژوهش حاضر همانند تحقیقات گذشته گویای تفاوت در برخی زمینه‌ها میان این دو گروه است.

کلیدواژه‌ها

خداپناهی، ک. (1392). نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی. تهران: سمت.
کامکاری، ک؛ حلّت، ا؛ افروز، غ و شکرزاده، ش. (1392). راهنمای اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر نسخه چهارم مقیاس‌های هوش وکسلر کودکان. تهران. علم استادان
کامکاری، ک؛ و شکرزاده، ش. (زیر چاپ). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه چهارم مقیاس‌های هوشی وکسلر کودکان در استانتهران. تهران: روان‌سنجی دانشگاه آزاد رودهن.
مارنات، گ، گ. (2003). راهنمای سنجش روانی. جلد اول. ترجمه پاشاشریفی و نیکخو، 1390. تهران: رشد.
مارلی، م، ل. (1982). آسیب‌شناسی عضوی مغز و آزمون بندرگشتالت. ترجمه قاسم‌زاده و خمسه، 1377. تهران: وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی.
Carr, J. (2005). Stability and change in cognitive ability over the life span: a comparison of populations with and without Down's syndrome. Journal of Intellectual Disability Research49(12), 915-928.
Haley, S. M. (1987). Sequence of development of postural reactions by infants with Down syndrome. Developmental Medicine & Child Neurology29(5), 674-679.
Haier, R. J., Alkire, M. T., White, N. S., Uncapher, M. R., Head, E., Lott, I. T., & Cotman, C. W. (2003). Temporal cortex hypermetabolism in Down syndrome prior to the onset of dementia. Neurology61(12), 1673-1679.
Jozsvai, E., Kartakis, P., & Collings, A. (2009). Neuropsychological test battery to detect dementia in Down syndrome. Journal of Developmental Disability9, 27-34.
Nagy, Z. (2010). The last neuronal division: a unifying hypothesis for the pathogenesis of Alzheimer's disease. Journal of cellular and molecular medicine9(3), 531-541.
Patterson, D. (2009). Molecular genetic analysis of Down syndrome. Human genetics126(1), 195-214.
Rast, M. M., & Harris, S. R. (1985). Motor control in infants with Down syndrome. Developmental Medicine & Child Neurology27(5), 682-685.
Rachidi, M, & Lopes, C. (2010). Alzheimer Aβ disrupts the mitotic spindle and directly inhibits mitotic microtubule motors. Cell Cycle10(9), 1397-1410.
Shin, M., Besser, L. M., Kucik, J. E., Lu, C., Siffel, C., & Correa, A. (2009). Prevalence of Down syndrome among children and adolescents in 10 regions of the United States. Pediatrics124(6), 1565-1571.
Saduc, J. B., Saduc, M. A., & Rouyz, M. A. (2009). Early amyloid deposition in the medial temporal lobe of young Down syndrome patients: a regional quantitative analysis. Experimental neurology150(2), 296-304.
Shoumitro, D. E. B. (2007). Dementia screening questionnaire for individuals with intellectual disabilities. The British Journal of Psychiatry190(5), 440-444.
Tyrrel, J. (2008). Communication impairments in Alzheimer disease and Down syndrome. Alzheimer disease, Down syndrome, and their relationship, 155-171.
Vicari, B., Bellucci, J., & Carlesimo, F. (2005).The course of language learning in children with Down syndrome. Constraints on language acquisition: Studies of atypical children, 91-140.
Zigman, W. B., Silverman, W., & Wisniewski, K.  (2008). Alzheimer's disease in adults with Down syndrome. International review of research in mental retardation36, 103-145.