نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد دانش آموزان با و بدون اختلال‌های یادگیری در مقیاس تجدید نظر شدۀ هوشی وکسلر کودکان ‌بود. روش پژوهش علی-مقایسه ای بود. از این رو با نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 45 دانش آموز دارای اختلال‌های یادگیری با 45 نفر دانش آموز بدون اختلال یادگیری پرسش نامه داده های جمعیت‌شناختی و مقیاس تجدید نظر شدۀ هوشی وکسلر کودکان را تکمیل کردند. داده ها با آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد. کودکان با و بدون اختلال‌های یادگیری در نمرات کل تراز شده وکسلر، خرده مقیاس‌ کلامی و خرده مقیاس‌عملی از لحاظ آماری تفاوت معنا‌داری با هم داشتند. توان خالص خرده مقیاس های کلامی و عملی مقیاس تجدید نظر شدۀ هوشی وکسلر کودکان در تشخیص دو گروه به ترتیب برابر با 84/0 و 56/0 بود. افزون بر این، عملکرد دو گروه به تفکیک در خرده مقیاس های اطلاعات، ریاضیات، حافظه عددی، تنظیم تصاویر و رمزنویسی به‌طور معناداری متفاوت بود و این خرده مقیاس‌ها توان مطلوبی در تشخیص دو گروه از هم داشتند. بنابراین می توان بیان کرد که مقیاس تجدید نظر شدۀ هوشی وکسلر کودکان قابلیت استفاده در تشخیص افتراقی کودکان با و بدون اختلال های یادگیری را دارد و با تهیه‌ی فهرست تشخیصی اختلال‌های یادگیری مبتنی بر مقیاس وکسلر به خصوص با تمرکز بر پنج خرده مقیاس اطلاعات، ریاضیات، حافظه عددی، تنظیم تصاویر و رمزنویسی می توان برای تشخیص اختلال های یادگیری اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison the Performance of Children with and without learning disorders in The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised

چکیده [English]

This research aimed to Compare the Performance of Children with and without learning disorders in The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised. The research method was Ex Post Facto Research design. Thus by multistage clustering sampling, 45 students with learning disorders and 45 students without learning disorders completed demoghraphical data questionnaire and The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised. Data analysed by independent t test, one-way analysis of variance and multivariate analysis of variance.There was statistically significant difference between Children with and without learning disorders in standardized total scores of the WISC-R, verbal subscale and performance subscale. pure power (Eta2) of WISC-R’s verbal subscale and performance subscale for differentiation the two groups was equivalent with 0/84 and 0/56 respectively. Also, performance of the two groups was statistically significant different among subscales of information, mathematics, digit span, Picture arrangement, coding and these scales have favorite power in differentiation the two groups. Thus, can be stated that The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised applicable for differential diagnosis the Children with and without learning disorders and via provision of WISC-R based learning disorders diagnostic checklist especially by focusing on five scales of information, mathematics, digit span, Picture arrangement, coding can diagnosis the learning disorders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning disorders
  • Wechsler Intelligence Scale for Children
  • verbal subscale
  • performance subscale
  • students
احدی، ب. (1373). مقایسه عملکرد دانش‌آموزان با اختلال یادگیری و دانش‌آموزان بدوناختلال یادگیری در مقیاس هوش وکسلر کودکان - تجدیدنظر شده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه شیراز.
رحیمیان بوگر، ا؛ و صادقی، ا (1385). شیوع اختلال خواندن در دانش‌آموزان دبستانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال دوازدهم، 4، 402- 396.
شهیم، س. (1385). مقیاس تجدیدنظر شده‌ی هوشی وکسلر برای کودکان. دستورکار و هنجارها، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ چهارم.
شهیم، س؛ و هارون رشیدی، ه. (1386). مقایسه عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی و غیرکلامی در مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر، آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت و مقیاس ریاضیات ایران کی مت. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 9(32)، 90-61.
گراث- مارنات، گ. (1997). راهنمای سنجش روانی برای روانشناسان بالینی، مشاوران و روان‌پزشکان (جلد اول). ترجمه پاشاشریفی، ح؛ و نیک‌خو، م.1384، انتشارات سخن.
Berninger, V.M. & O'Donnell, L. (2005). Research-Supported Differential Diagnosis of Specific Learning Disabilities. WISC-IV Clinical Use and Interpretation, 189-233.
Hale, J.B., Fiorello, C.A., Kavanagh, J.A., Hoeppner, J.B., & Gaither, R.A. (2001). WISC-III Predictors of Academic Achievement for Children with Learning Disabilities: Are Global and Factor Scores Comparable? School Psychology Quarterly,16(1), 31-55.
Kashner, T. M., Rush, A. J., Surís, A., Biggs, M. M., Gajewski, V. L.Hooker, D. J., et al. (2003). Impact of structured clinical interviews on physicians’ practices in community mental health settings. Psychiatric Services, 54, 712–718.
Keith, T. Z., Fine, J. G., Taub, G. E., Reynolds, M. R., & Krauzler, J. H. (2006). Higher order, multisample, confirmatory factor analysis of the Wechsler Intelligence Scale for Children –Fourth Edition: What does it measure? School Psychology Review, 35(1), 108–127.
Koyama, T., Inada, N., Tsujii, H., & Kurita, H. (2008). Predicting children with pervasive developmental disorders using the Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition. Psychiatry and clinical neurosciences, 62(4), 476-8.
Kulkarin, M., Kalantre, S., Upadhye, S., Kavande, S., & Ahuja, S. (2001). Approach to learning disability. Indian journal of pediatrics, 68(6), 534-546.
Ludwig, V, H. (2004). What is a nonverbal learning disability?. The Exceptional Parent, 34 (8), 49-52.
Mc Nulty, M. A. (2003). Dyslexia and the life cours. Journal of Learning Disabilities, 36(4), 363-381.
Meisinger, E.B., Bloom, J.S., & Hynd, G.W. (2010). Reading fluency: Implications for the assessment of students with reading disabilities. Annals of Dyslexia, 60, 1-17.
Muter, V. (2003). Early Reading Development and Dyslexia. London: Whurr publishers.
Phelps, L. & McGrew, K.S. (2003). Using the Woodcock-Johnson III Tests of Achievement with the WISC-III and WAIS-III to Determine a Specific Learning Disability. WJ III Clinical Use and Interpretation, 32(4), 229-241.
Roman, M, A. (1998). The syndrome of nonverbal learning disabilities: Clinical description and applied aspects. Current Issues in Education 1, 1. http://www.nldline.com/michaelr.htm.
Sadock, B. J. & Sadock, V. A. (2003). Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry 9th ed. Lippincott Williams and Wilkins.
San Miguel Montes, L.E., Allen, D.N., Puente, A.E., & Neblina, C. (2010). Validity of the WISC-IV Spanish for a clinically referred sample of Hispanic children. Psychological assessment, 22(2), 465-9.
Sattler, J. M., & Dumont, R. (2004). Assessment of Children: WISC-IV and WPPSI-III Supplement. La Mesa, CA: Jerome M. Sattler.
Suhr, J. A. (2008). Assessment versus testing and its importance in learning disability diagnosis. In Fletcher-Janzen, E., & Reynolds, C. R. (Eds.) Neuropsychological perspectives on learning disabilities in the era of RTI (pp. 99-114). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Wechsler, D. (2004). Wechsler Intelligence Scale for Children–Fourth Edition. San Antonio: The Psychological Corporation.