نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر‌‌‌‌‌بخشی برنامه‌ی سه‌تایی غنی‌سازی رنزولی بر خلاقیت کودکان تیزهوش دبستانی بود. روش پژوهش نیمه ­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی دانش­ آموزان تیزهوش شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 بودند. به این منظور 76 نفر از دانش‌آموزان تیزهوش با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای ‌انتخاب و به‌­طور تصادفی به دو گروه ‌آزمایش و گواه گمارده ‌شدند (38 نفر گروه آزمایش و 38 نفر گروه گواه) و مادران آن‌ها به سؤالات پرسشنامه‌ی خلاقیت عابدی پاسخ دادند. شرکت­ کنندگان گروه آزمایش طی 12 جلسه­ دو ساعته به‌­صورت گروهی آموزش برنامه‌ی سه‌تایی غنی‌سازی رنزولی را دریافت کردند؛ اما گروه‌ گواه هیچ‌گونه آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد میانگین نمرات خلاقیت‌ و خرده‌مقیاس‌های آن (ابتکار، سیالی، انعطاف‌پذیری و بسط) در گروه آزمایش به­‌طور معناداری ‌افزایش داشته است. بر اساس نتایج به­دست آمده از این پژوهش می توان گفت که برنامه‌ی سه‌تایی غنی‌سازی رنزولی موجب افزایش خلاقیت در کودکان تیزهوش دبستانی شده است. 

کلیدواژه‌ها

اعظمی. م؛ جعفری، ع؛ و کریمی، ن. (1391). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی در افزایش خلاقیت کودکان دبستانی. ابتکار و خلاقیت درعلوم انسانی، 2 (13)، 43-27.
البرزی. م. (1390). تأثیر انگیزش بیرونی بر خلاقیت کودکان. تازه‌های علوم شناختی، 13، 2، 66-57.
بنی‌هاشم، ک؛ فرخی تیرانداز، س و مشهدی، م. (1393). بررسی تأثیر یادگیری‌ الکترونیکی‌ بر خلاقیت دانشجویان. مجله ‌دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 5 (4)، 72-62.
حسینی، ا. (1383). ماهیت خلاقیت و شیوه‌های پرورش آن. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.
حسینی، ا. (1385). الگوی رشد خلاقیت و کارایی آن در ایجاد مهارت تدریس. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 5 (15)، 200-178.
درستان. ا و میرزاخانی. پ. (1391)، بررسی تأثیر آموزش گروهی مادران بر افزایش خلاقیت کودکان با تأکید بر روش تحلیل رفتار متقابل. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2 (1)، 105-85.
ذکریایی، م؛ سیف نراقی، م؛ شریعتمداری، ع و نادری، ع. (1387). بررسی اثر اجرای برنامه درسی با بهره‌گیری از قصه‌گویی و نمایش (خلاق) بر خلاقیت و یادگیری دانش‌آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 16،  52-19.
صادقی، ا؛ ربیعی، م و عابدی، م. (1390). رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان. روان‌شناسی‌ تحولی (روان‌شناسان ایرانی)، 7 (28)، 386-377.
عابدی، ج. (1372). خلاقیت و شیوه‌ای نو در اندازه‌گیری آن. پژوهش‌های روان‌شناختی، 28، 35-34.
فراهینی. ن؛ افروز، غ و رسول‌زاده طباطبایی، ک. (1392). رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان. مجله روان‌شناسی مدرسه، 2، 4، 153-137.
گنجی، ح؛ شریفی، ح و میرهاشمی، م. (1384). اثر روش بارش مغزی در افزایش خلاقیت دانش‌آموزان. فصلنامه تعلیم و تربیت، 21، 1 (81)، 112-89.
مقامی، ح. (1386). تأثیر روش آموزش مسأله‌محور بر افزایش خلاقیت دانش‌آموزان پایه دوم راهنمایی شهر دلیجان. روان‌شناسی و علوم تربیتی، 3 (9)، 183-165.
منطقی، م. (1391). بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر دانش‌آموزان پیش‌دبستان و دبستانی. مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های برنامه درسی، 2 (1)، 28-1.
Amabile, T. M. (2004). Beyond talent: John Irving and the passionatecraft of creativity. American Psychologist, 56 (4), 333-336.
Batastini, S. D. (2012). The relationship among student's emotional intelligence, creativity and leadership. Dissertation Abstract International Secction A: humanities and social science, 62.
Bhargava, P. (2015). The Psychology of Creativities. Journal of the American College of Radiology, 12 (9), 1000-1001.
Burns, D. E. (1991). The effects of group training activities on students’ creative productivity. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Connecticut, Storrs.
Casakina, H., Davidovitch, N., & Maligram, R. M. (2010). Creative Thinking as a Predictor of Creative Problem Solving in Architectural Design Students. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 4, 1, 31-35.
Cheng, V. M. Y. (2011). Infusing creativity into Eastern classrooms: Evaluations from student perspectives. Thinking Skills and Creativity, 6 (1), 67-87.
Chu-ying, H., & Anna, N. N. (2010). Creativity in early childhood education: Teachers perceptions in three Chinese societies. Thinking skill and Creativity, 5, 49-60.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th Edition) London: Routledge Falmer.
Conner, L. N. (2007). Cueing metacognition to improve researching and essay writing in a final year high school biology class. Research in Science Education, 37 (1), 1-16.
Craft, A. (2002). Creativity and early year's education. London: Continuum.
Davis, G. A. (2003a). Character education: Activities and exercises for developing positive attitudes and behavior (2nd ed). Unionville, NY: Royal Fireworks.
Davis, G. A. (2003b). Identifying creative students, teaching for creative growth. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.). Handbook of gifted education (3rd ed). Unionville, NY: Royal Fireworks.
Delcourt, M. A. B. (1993). Creative productivity among secondary school students: Combining energy, interest, and imagination. Gifted Child Quarterly, 37, 23-31.
Dyson, S. B., Chang, Y. L., Chen, H. C., Hsiang, H. U., Tseng, C. C., & Chang, J. H. (2016). The effect of table top role-playing games on the creative potential and emotional creativity of Taiwanese college students. Thinking skills and creativity, 19, 88-96.
Eleck, S. (2006). Students’ perceptions of Renzulli Learning Systems. Unpublished undergraduate honors thesis, University of Connecticut, Storrs.
Emerick, L. (2001). Academic underachievement among the gifted: Students’ perceptions of factors relating to the reversal of the academic underachievement pattern. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Connecticut, Storrs.
Fatemi, M., Hamidi, F., & Rahimi, M. (2011). The comparative effect of computer-aided instruction and traditional teaching on student’s creativity in math classes. Procedia Computer Science, 3, 266-270.
Fletcher, T. S. (2010). A Ground Theory Analysis of Relationship between Creativity and Occopational Therapy. Ph. D. 2010, Thexas A & M University Commerce, UMI Number: 3405818.
Hennessey, B. A. (2003). The social psychology of creativity. Scandinavian Journal of Educational Psychology, 47 (3), 253-271.
Jank, E., Dorota, M., Jankowska, A., Ajeksandra, G., Michael, H., & Mathias, B. (2016). Is creativity without intelligence possible? A Necessary Condition Analysis. Intelligence, 57, 105-117.
 Kai, S., Gordon, B., Moskowitz, B., Fatterman, A., & Kessler, T. (2016). Priming Creativity as a strategy to increase creative performance by facilating the activation and use of remote associations. Journal of Experimental Social Psychology, 68, 128-138.
Karwowski, M., & Soszynski, M. (2008). How to develop creative imagination? Assumptions, aims and effectiveness o f role play training in creativity (RPTC). Thinking Skills and Creativity, 3, 163-171.
Kuloglu , N., & Asasoglu, A. O. (2010). Indirect expression as an approach to improving creativity in design Education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1674-1686.
Mourgues, C., Tan, M., Hein, S., Julian, G., & Elliot, E. L., (2016). Using Creativity to predict academic performance: An application of Aurora’s five subtests for creativity. Learning and Individual Differences. In Press, Corrected Proof.
Mynbagera, A., Vishnevskay, A., & Savakassova, Z. (2016). Experimental study of developing creativity of university students. Social and Behavioral Sciences, 217, 407-413.
 Niu, W., & Liu, D. (2009). Enhancing creativity: A comparison between effects of an indicative instruction “to be creative” and a more elaborate heuristic instruction on Chinese student creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 3 (2), 93-98.
Parado, Sh. (2002). Effects of a teacher traningworks shop or creativity, cognitionalschool achievement. High Ability Studies, 13 (1): 63-75.
Reis, S. M., & Renzulli, J. S, (2003). Developing High Potentials for innovation in Young People Through The School wide Enrichment Model. The International Hand book on Innovation, Enrichment by Larisa, V. Shavinina.
Reis, S. M., Eckert, R. D., Schreiber, F. J., Jacobs, J., Briggs, C., Gubbins, E. J., et al. (2005). The schoolwide enrichment model reading study (RM 05214). Storrs, CT: The National Research Center on the Gifted and Talented, University of Connecticut.
Renzulli, J. S., & Reis, S, M. (2003). The schoolwide enrichment model: Developing creative and productive giftedness. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds), Handbook of gifted education (3rd  ed., pp. 184-203). Boston: Allyn & Bacon.
Renzulli, J. S., & Reis, S. M., & Smith, L. H. (1981). Revolving door identification model. Mansfield, CT: Creative Learning Press.
Renzulli, J. S., & Smith, L. H. (1978a). Developing defensible programs for the gifted and talented. Journal of Creative Behavior, 12, 21-29.
Renzulli, J. S., & Smith, L. H. (1978b). Learning styles inventory. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
Renzulli, J. S., & Smith, L. H. (1979). Issues and procedures in evaluating gifted programs. In A. H. Passow (Ed), The gifted and talented (pp. 289-307). Chicago: National Society for the Study of Education.
Renzulli, J. S., & Smith, L. H., White, A., Callahan, C., & Hartman, R. (2001). Scales for rating the behavioral characteristics of superior students (rev. ed). Manual and Nine Rating Scales. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
Renzulli, J. S., & Ward, V. S. (1969). Diagnostic and evaluative scales for defferential education for the gifted. Storrs: University of Connecticut, Department of Educational Psychology.
Robinson, M. D. (2010). Child’s play: Facilitating the originality of creative output by a priming manipulation. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 4, 1, 57-65.
Shaheen, R. (2010). Creativity and Education, Creative Education, 1 (3), 166-169.
 Silvia, P. J., Kaufman, J. C., & Pertz, J. E. (2008). Is Creativity Domain-Specific? Latent Class Models or Creative Accomplishments and Creative Self- Descriptions. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 3 (3), 139-148.
Sternberg, R. J. (2007). Finding students who are wise, practical, and creative. Chronicle of Higher Education, 53 (44), B 11.
Sternberg, R. J. (2008). The WICS approach to leadership: Stories of leadership and the structures and processes that support them. Leadership Quarterly, 19 (3), 360-371.
Sternberg, R. J. (2009). Reflections on ethical leadership. In D. Ambrose & T. L. Cross (Eds.), Morality, ethics and gifted minds. New York: Springer.
Sternberg, R. J. (2010). College admissions for the 21st century. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Stojanova, B. (2010). Development of creativity as a basic task of the modern educational system. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 3395-3400.
Tekin, M., & Gullu, M. (2010). Examined of creativity level of primary school studentwhomake sports and do not make sports. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3351-3357.
Torrance, E, P. (2003). The millennium: A time for looking forward and looking back. Journal of Secondary Gifted Education, 15, 1, 6-13.
Vitae, T. (2010). Metacognition is the awareness and control of one's own cognition. University of Maryland, Baltimore County and Baltimore, MD, USA.
Wang, Y., & Wang, L. (2016). Self- construal and creativity: the moderator effect of self- esteem. Personality and Individual Differences, 99, 184-189.
Westberg, K. L. (2002). Guiding students’ independent projects. Pre- Convention Institute of the Annual Convention of the National Association for Gifted Children, Denver.
Yildrimi, A. (2010). Creativity in early childhood education program. Procardia Social and Behavior Science, 9, 1565-1565.
Yuntao Bai, L. L., & Pingli, P. (2016). How to enable employee Creativity in a team context: A Cross- level mediating process of transformational leadership. Journal of Business Research, 69 (9), 3240-3250.