نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 علامه طباطبایی

چکیده

این ‌پژوهش باهدف بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی به کمک چندرسانه‌ای ‌آموزشی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان ( 6 تا 11 ساله) دارای اختلال یادگیری در ریاضی بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌ی آماری شامل همه‌ی دانش آموزان پسر 6 تا 11 ساله‌ی دارای اختلال یادگیری ‌ریاضی استان البرز بود که 36 نفر از آن‌ها انتخاب و پس از همتا کردن آن‌ها، به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای‌دهی شدند. گروه آزمایش طی هشت جلسه 45 دقیقه‌ای با استفاده از نرم‌افزار چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیدند و گروه کنترل به‌دوراز متغیر مستقل نگاه داشته شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آماری در دو سطح توصیفی (شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس پس از بررسی نمرات پیش‌آزمون نشان داد که در دانش‌آموزان 6 تا 11 ساله دارای اختلال یادگیری، آموزش رفتارهای اجتماعی به کمک نرم‌افزار چندرسانه‌ای به‌طور معناداری عزت‌نفس آن‌ها را افزایش داده است (05/0 > P). نتیجه این‌که جهت آموزش مهارت‌های اجتماعی به دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری از چندرسانه‌ای آموزشی در کنار روش سنتی استفاده شود، زیرا موجب بهبود عزت‌نفس دانش‌آموزان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

اسپاروهاک، آ؛ و هیلد، ی. (2007). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه. ترجمه‌ی زارعی زوارکی، ا؛ و ولایتی، ا. (1394). تهران: آوای نور.
امیرتیموری، م. ح. (1390). طراحی پیام‌های آموزشی. تهران: سمت.
باباپور، ج؛ و صبحی قراملکی، ن. (1380). اختلالات یادگیری، رویکرد تشخیصی و درمانی. تهران: سروش.
به­پژوه، ا؛ خانجانی، م؛ حیدری، م؛ و شکوهی‌‌یکتا، م. (1386). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان نابینا، فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 1(3)، 37-29.
پوپ، ا؛ سوزان، م. ه؛ و ادوارد، ک. (1988). افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان، ترجمه تجلی، پ(1383). تهران: رشد.
تمجیدتاش، ا. (1390). بررسی تطبیقی تاثیر بازی‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای بر رشد کودکان. مجله‌ی پیوند، 385، 38-41.
زارعی زوارکی، ا؛ و عوض­زاده، ا. (1385). چندرسانه‌ای‌های آموزشی و فرایند یاددهی و یادگیری. ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی، دوره 22(4)، 16-20.
زارعی‌زوارکی، ا؛ و مرادی، ر. (1393). اختلالات طیف اوتیسم: مفاهیم، نظریه‌ها و راهبردهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
سلیمانی، ا؛ زاهدبابلان، ع؛ فرزانه، ج؛ و ستوده، م.ب. (1390). مقایسه‌ی نارسایی هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار. مجله‌ی ناتوانی‌های یادگیری، 1(1)، 78 -93.
شیرمحمدی، م. م؛ چهاردولی، م؛ و زرگری، ح. (1390). مقدمه‌ای بر چند‌رسانه‌ای. همدان: دانشجو.
شیهان، آ. (1964). عزت‌نفس. ترجمه‌ی گنجی، م. (1378)، تهران: انتشارات ویرایش.
صدیقی‌ارفعی، ف؛ تمنایی‌فر، م. ر؛ و دشتبان‌زاده، س. (1391). مقایسه عملکرد کودکان با و بدون اختلالات یادگیری در آزمون دیداری - حرکتی بندرگشتالت. ناتوانی‌های یادگیری، 2(1)، 78-91.
عچرش، ه. (1389). تاثیر آموزش به کمک رایانه بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم. نشریه‌ی علمی پژوهشی فناوری آموزشی، 1(5)، 35-39.
عسگری، ع؛ و خاقانی­زاده، م. (1388). آموزش به شیوه‌ی چندرسانه‌ای. مجله‌ی راهبردهای آموزش، 2(4)، 173-176.
عظیمی، ا؛ و موسوی­پور، س. (1393). تولید چندرسانه‌ای آموزشی دیکته­یار و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم با ناتوانی یادگیری املای شهر اراک. فصلنامه ناتوانی یادگیری. 4(1)، 73-88.
غریبی، ف. (1388). تاثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر پایه چهارم ابتدایی شهر اراک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
فتاحیان، ح. (1383). ICT در آموزش (چاپ پنجم). تهران: هوشمند.
فلورین، ل؛ و هگرتی، ج. (2004). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه. ترجمه‌ی زارعی زوارکی، ا؛ و جعفرخانی، ف. (1391). تهران: آوای نور.
فونتانا، د. (1995). روان‌شناسی در خدمت معلمان: تعاملات اجتماعی. ترجمه‌ی ابراهیمی­قوام، ص. (1381). موسسه فرهنگی منادی تربیت.
قره‌خانی، ا؛ و خالدیان، م. (1388). آموزش راهبردهای یادگیری دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری باهوش. ماهنامه تعلیم وتربیت استثنایی، (91)، 23-10.
کاظمی، ر؛ مؤمنی، س؛ و کیومرثی، آ. (1390). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی. ناتوانی‌های یادگیری، 1(1)، 68-94.
کاکاوند، ع. (1388). شناخت، آموزش و درمان اختلالات اوتیسم. کرج: انتشارات سرافراز.
مرادی، ر. (1392). تاثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان درخودمانده پایه اول ابتدایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
مومنی، س. (1388). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کفایت اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
یوسف­پور، م (1388). بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود بهداشت روانی کارکرد اجتماعی و افسردگی معلولان جسمی بهزیستی شهرستان تبریز، فصلنامه پویش، مرکز تعلیم و تربیت کاربردی تبریز، 2 (3)، 91-104.
Akhondi, A. (2011). The effective multimedia instruction in remedy spelling disability students specific learning in Iran at year 2009. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 1951–1954.
Adam, T., & Tatnall A. (2010). Use of ICT to Assist Students with Learning Difficulties: An Actor-Network Analysis. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 324, 1-11.
Bauminger, N., & Kimhi-Kind, L. (2008). Social information processing, security of attachmentand emotion regulation in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41, 315- 332.
Bugaj, C., Hartman, M., & Nichols, M. (2014). Classroom-based technology tools. In K. Boser, M. Goodwin, & S. Wayland (Eds.), Technology tools for students with autism: Innovations that enhance independence and learning (pp. 47–62). Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Co.
Butterworth, B., Varma, S., & Laurillard, D. (2011). Dyscalculia: from brain to education.science, 332(60), 1049-53.
Cheryl, I. (2002). Using Peg- and Keyword Mnemonics and Computer-Assisted Instruction To Enhance Basic Multiplication Performance in Elementary Students with Learning and Cognitive Disabilities. Journal of Special Education Technology, 17 (4), 29-40.
Conati, C., & Zhao, X. (2004). Building and Evaluating an Intelligent Pedagogical Agent to Improve the Effectiveness of an Educational Game, IUI-CADUI Proceedings of the9th international conference on Intelligent user interfaces, New York, NY, USA, 6-13.
Costa, S., Resende, J., Soares, F., Ferreira, M., Santos, C., Moreira, F. (2009). Applications ofsimple robots to encourage social receptiveness of adolescents with autism. ConferenceProceedings: Annual International Conference of the IEEE on Engineering in Medicine andBiology Societ, 5072-5075.
Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. Consulting Psychologists Pr.
Estell. D. B., Jones, M. H., Pearl, R. A., Van Acker. R., Farmer. T, W., & Rodkm. P. R. (2008). Peer groups, popularity, and social preference: Trajectories of social functioning among students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41(1), 5 -14.
Ganz, J., Boles, M., Goodwyn, F., & Flores, M. (2014). Efficacy of handheld electronic visual supports to enhance vocabulary in children with ASD. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 29(1), 3–12.
Gresham, F. M. (2000). Social skills training with handicapped children: A review. Review of Educational Research. 51(1), 139-176.
Hayes, G., Hirano, S., Marcu, G., Monibi, M., Nguyen, D., & Yeganyan, M. (2010). Interactive visual supports for children with autism. Personal and Ubiquitous Computing, 14, 663–683
Hennessey, B.A. (2007). Promoting social competence in school-aged Children: The effects of the open circle program. Journal of Schoo Psychology, 45,349-360.
Ketamo, H., & Suominen, M. (2010). Learning-by-Teaching in Educational Game: Educational Outcome, User Experience and Social Networks. Journal of Interactive Learning Research, 21(2), 237-255.
Kronenberger, W.G., & Meyer, R.G., (2001). The child clinician's handbook (2ndEd.). Boston: Allynand Bacon
Kim, B., Park, H., & Baek, Y. (2009). Not just fun, but serious strategies: Using metacognitive strategies in game-based learning. Computers & Education, 52, 800–810.
Khan, T. M. (2010). The effects of multimedia learning on children with different special education needs Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4341–4345.
Kamps, D. M., Kay, M. (2002). Social skills interventions for young at-risk students: A 2-year follow study. Behavioral Disorder. 25, 310- 324.
Ladd, G. W., & Troop-Gordon, W. (2003). The role of chronic peer difficulties in the development of children’s psychological adjustment problems. Child Development, 74(5), 1344–1367.
Morrison, D., Garcia, J., & Parker. (2001). Peer mediation and monitoring strategies to improve initiation and social skills for students with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 3,237.
McCullough, C. S ue. (2000). Using computer technology to monitor student progress and remidate reading and spelling problem. School psychology review, 195, 37-40.
Merrifield, j. (2010). Meeting the needs of people with a learning disability in the emeryency department. Learning Disabilities Specialist Nurse, 19(3), 146–151
Mioduser, D., Tur-Kaspa, H., & Leitner, I. (2000). The learning value of computer-based instruction of early reading skills. Journal of Computer Assisted Learning, 16 (1), 54–63.
National Center for Learning Disabilities. (2006). Dyscalculia: A Quick Look Center for Learning Disabilities, Inc.WWW.Idoline. org. mht.
Pivec, P., & Pivec, M. (2011). Digital Games: changing Education, one raid at a time. International Journal of Game-Based Learning, 1(1), 1-18
Newton, D., Eren, R., & Ben-Avie, M. (2013). Visual supports for individuals with autism spectrum disorders. Journal of Special Education Technology, 28(2), 53–58.
Reis, M. G. A. D., Cabral, L., Peres, E., Bessa, A., Valente, A., & Morais, R. (2010). Using information technology based exercise in primary mathematics technology of children with cerebral palsy and mental retardation: A case study.The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 9, 106-118.
Schumaker, J. B., & Deshler, D. D. (2009). Adolescents with learning disabilities as writers: Are we selling them short? Learning Disabilities Research Practice, 24(2), 81-92.
Sharma, G. (2004). A comparative study of the personality characteristics of primary school Students with learning disabilities and their non-learning disabled peers. Learning Disability Quarterly, 27(3), 127-140.
Wainer, A. L., & Ingersoll, B.R. (2011). The use of innovative computer technology for teachingsocial communication to individuals with Autism Spectrum Disorders. Research in AutismSpectrum Disorders, 5(1), 96–107.
Wagner, E. (2004). Developmental and Implementation of a curriculum to Develop social competence for student with visual impairment in Germany. Journal of Visual Impairment & Blindness, 98(11), 703-710.
Wiener, J. (2004). Do peer relationship foster behavioral adjustment in children with learning disabilities? Learning Disabilities Quarterly, 27(1), 21 – 30.
Wiznitzer, M., & Scheffel, D. L. (2010). Learning disabilities. In R. B. David, J. Bodensteiner, D. E. Mandelbaum, & B. Olson (Eds.), Clinical pediatric neurology. New York: Demos Medical Publishing.
Wong, B. Y. L., Butler, D. L., Ficzere, S. A., Kuperis, S. (2006). Teaching adolescents with learning disabilities and low achievers to plan, write and revise opinion essays produced on a word processor computer based teaching. Journal of learning disabilities, 29(2): 197-212.