نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

5 استاد سنجش و اندازه‌گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش غنی‌شده با تلفن  همراه بر میزان انگیزش پیشرفت  تحصیلی، مشارکت و یادگیری دانش آموزان آسیب دیده بینایی در درس زبان انگلیسی بود. پژوهش با روش نیمه‌آزمایشی اجرا شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان آسیب دیده بینایی پسر پایه دوم متوسطه در سطح کشور بودند. نمونه ی پژوهش شامل 52 دانش آموز آسیب دیده بینایی (26 نفر در گروه آزمایش و 26 نفر گروه گواه) بودند که به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. از پرسشنامه  انگیزش پیشرفت تحصیلی، پرسشنامه مشارکت محقق ساخته و آزمون زبان انگلیسی محقق ساخته برای جمع-آوری داده ها استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین میانگین نمرات یادگیری، انگیزش پیشرفت تحصیلی و مشارکت گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده می‌شود و میانگین تعدیل‌شده نمرات یادگیری در گروه آزمایش، بالاتر از میانگین تعدیل شده نمرات پس‌آزمون در گروه گواه بود. آموزش غنی شده با تلفن همراه بر افزایش میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، مشارکت و یادگیری دانش‌آموزان آسیب دیده بینایی در درس زبان انگلیسی تاثیر مثبت دارد. پیشنهاد می شود از تلفن همراه برای غنی‌سازی آموزش دانش آموزان آسیب دیده بینایی در درس زبان انگلیسی استفاده شود. نتایج پژوهش می‌تواند نقشه راهی برای طراحان آموزشی، دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی، متخصصان آموزش ویژه و معلمان آموزش ویژه و فراگیر جهت استفاده آموزشی از تلفن همراه باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mobile-Assisted Instruction on Learning, Achievement Motivation and Cooperation among Students with Visual Impairment

نویسندگان [English]

  • Zabihollah Allahi 1
  • Esmail Zareii Zavaraki 2
  • Parviz Sharifi-Daramadi 3
  • Dariush Noroozi 4
  • Ali Delavar 5

1 Ph.D. Candidate of Instructional Technology, Allameh Tabataba’i University

3 Professor, Faculty of Psychology and Education, , Allameh Tabataba’i University

4 Associate Professor, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba’i University

5 Professor, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Abstract
This study aimed to examine the effectiveness of mobile-assisted instruction on learning, achievement motivation and cooperation of students with visual impairment in English language courses. This was a quasi-experimental study implemented on high school female students (grade 2) with visual impairment in Iran. The sample consisted of 52 students with visual impairment (26 in experimental group and 26 in control group) who voluntarily took the test. In the experimental group, in addition to regular classroom instructions, classroom activities were done using the students' mobile-phones, while the control group was only offered the classic method. To collect data, Abdekhodaee Achievement Motivation Questionnaire, the Researcher-Made Cooperation Questionnaire, and the Researcher-Made English Test were used. To analyze data, covariance analysis was used. The findings revealed that mobile-assisted instruction had a positive impact on increasing learning, achievement motivation and the cooperation of students with visual impairment in English language courses. So, the three hypotheses were confirmed. Therefore, it is concluded that mobile-phones can be utilized to help students with visual impairment in English language courses. This study was done in Iran for the first time, so the results can be a road-map for instructional designers, educational technology students, special education experts and teachers to use mobile-phones purposefully in education.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mobile learning
  • Mobile Phone
  • visual impairment
  • academic achievement motivation
  • cooperation
آمویک، ج. (1391).دانش­آموزان  آسیب‌دیده بینایی و توانمندی اجتماعی، ترجمه پرویز شریفی‌درآمدی، چاپ اول، تهران، آوای نور.
اسپاروهاک، آ؛ و هیلد، ی. (1394). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه، ترجمه اسماعیل زارعی زورکی و الهه ولایتی، چاپ اول، تهران، آوای نور.
اسدیان، س؛ پیری، م؛ و حسن ریحانی، ل. (1394). مقایسه بین اثربخشی روش مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی، فناوری آموزش، 1، 44-37.
برزگر، ر و علی‌آبادی، خ. (1392). بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی گانیه و بریگز بر یادگیری و یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2(11)، پیاپی 38، 36-24
برزگر، ر؛ علی‌آبادی، خ؛ و نیلی احمدآبادی، م. (1391). مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه و دیک و کاری بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی، اندیشه‌های نوین تربیتی، 10(1)، 118-97.
پاپ زن، ع؛ و سلیمانی، ع. (1389). مقایسه‌ی تاثیر دو روش آموزش با کمک تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1، 65-55.
جباری، س. (1384). تاثیر آموزش فراشناختی خواندن با روش یادگیری مشارکتی بر میزان درک مطلب کودکان دیرآموز، علوم اجتماعی و انسانی، 4، پیاپی 45، 93-82.
خالق خواه، ع؛ رضایی شریف، ع؛ زاهد بلبلان، ع؛ و هاشمی، ز. (1394). بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی، مطالعات آموزش و یادگیری، 7 (2)، 182-154.
رضایی راد، م؛ و فلاح، ا. (1393). تاثیر آموزش با کمک تلفن همراه بر انگیزش پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس عربی، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2(16)، پیاپی 43، 13-1.
ریو، ه؛ و پارسونز، د. (1395). یادگیری سیار نوین: فنون و فناوری‌ها، ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی، سونیا موسی رمضانی و الهه ولایتی، چاپ اول، تهران، آوای نور.
زارعی زوارکی، ا؛ و جعفرخانی، ف. (1391). کاربردهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهت حمایت از دانش‌آموزان با نیازهای آموزشی ویژه، مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 110، 56-45.
زارعی زوارکی، ا؛ علیزاده، ح؛ و جعفرخانی، ف. (1391). تاثیر آموزش چندرسانه‌ای بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 1، 134-113.
زمانی، ب؛ ببری، ح؛ و موسوی، س. (1391). عوامل مرتبط با نگرش دانشجویان علوم پزشکی اصفهان به پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه با استفاده از مدل پذیرش فناوری، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 9(2)، 117-110.
سارانی، ه؛ و آیتی، م. (1393). تاثیر استفاده از تلفن همراه (پیام کوتاه) بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2(13) (پیاپی 40)، 60-48.
سارانی، ه؛ آیتی، م؛ و نادری، ف. (1393). تاثیر آموزش درس زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه و پست الکترونیکی بر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 20(3)، 159-141.
شریفی‌درآمدی، پ. (1390). بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر سازگاری دانش‌آموزان نابینا، روانشناسی افراد استثنایی، 1، 66-45.
شریفی‌درآمدی، پ؛ و مالمیر، م. (1391). بررسی و مقایسه سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در نوجوانان آسیب‌دیده بینایی و بینای 14-16 سال شهر تهران، سال 1390، روانشناسی افراد استثنایی، 6، 60-47.
عابدینی، ی؛ و مختاری، م. (1394). مدل علی روابط انگیزش پیشرفت و عملکرد زبان انگلیسی: نقش واسطه‌ای و فراشناختی کمک طلبی تحصیلی در یادگیری از طریق تلفن همراه. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 11، 16-7.
عبدخدایی، م؛ سیف، ع؛ کریمی، ی و بیابانگرد، ا. (1387). تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مطالعه بر افزایش انگیزش تحصیلی، مطالعات تربیتیوروان‌شناسیدانشگاهفردوسیمشهد، 9(1)، 20-5.
عطادخت، ا؛ حمیدی فر و؛ و محمدی، ع. (1392). استفاده آسیب‌زا و نوع کاربری تلفن همراه در دانش‌آموزان دبیرستانی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت، روانشناسی مدرسه، 3(2)، 136-122.
عنایتی، ت؛ یزدان پناه نوذری، ع؛ بهنام فر، ر؛ و غفاری همدانی، ص. (1393). کاربرد تلفن همراه در ارائه محتوای آموزشی به دانشجویان، دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 7(2)، 120-115.
مالکی، م. (1392). تاثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحله‌ای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامهپژوهشوبرنامه‌ریزیدرآموزشعالی، 70، 116-99.
مصرآبادی، ج؛ و فیضی، ا. (1394). فراتحلیل مطالعات اثربخشی روش‌های یادگیری مشارکتی بر بازده‌های تحصیلی دانش‌آموزان استثنایی، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی،  2، 41-31.
مطایی، ب؛ عبدی، ع؛ و نوری، ع. (۱۳۸۸). بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی عمومی، همایش شیوه‌های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم، کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
مقیمی، م و رمضان، م. (1392). پژوهشنامه مدیریت 4: روانشناسی سازمانی، تهران، انتشارات راه دان.
نادری، ف؛ آیتی، م؛ زارع بیدکی، م؛ و اکبری بورنگ، م. (1392). تأثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر خودنظم دهی فراشناختی و نگرش دانشجویان پیراپزشکی، آموزش در علوم پزشکی، 13(11)، 1010-1001.
نیکبخت، ا؛ عبدخدایی، م؛ و حسن‌آبادی، ح. (1393). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان، پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 3 (2)، 94-81.
ولایتی، ا؛ زارعی زوارکی، ا؛ و امیرتیموری، م. (1392). تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری، یادداری و انگیزة پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، 9، 128-118.
Abbasi, M. & Hashemi, M. (2013). The impact/s of Using Mobile Phone on English Language Vocabulary Retention, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(3), 541-547.
Ally, M. & Prieto-Blazquez, J. (2014). What is the future of mobile learning in education? Mobile learning applications in higher education [Special Section] [RUSC], Revista de Universidady Sociedad Del Conocimiento, 11(1), 142–151.
Alvarez, C. Alarcon, R. & Nussbaum, M. (2011). Implementing collaborative learning activities in the classroom supported by one-to-one mobile computing: A design-based process, Journal of Systems and Software,84(11), 1961–1976.
Baki, B. E. & Akdemir, O. (2010). A comparison of undergraduate Students English vocabulary learning: Using mobile phone and flash Cards, TOJET, 9(3), 1-7.
Bradley, C. Haynes, R. Cook, J. Boyle, T. & Smith, C. (2009). Design and development of multimedia learning objects for mobile phones. In M. Ally (Ed.) Mobile learning: Transforming the delivery of education and training (pp. 157-182), Edmonton, AB, Athabasca University Press.
Chuang, Y. T. (2015). SSCLS: a smartphone-supported collaborative learning system, Telematics Inform,32(3), 463–474.
Crompton, H. (2015). Research Trends in the Use of Mobile Learning in Mathematics, International Journal of Mobile and Blended Learning, 7(4), 1-15.
Druin, A. (2009). Mobile technology for children: design for interaction and learning, USA, Morgan kaufman publisher.
Gedik, N. Hanci-Karademirci, A. Kursun, E. & Cagiltay, K. (2012). Key instructional design issues in a cellular phone-based mobile learning project, Computers & Education, 58(4), 1149–1159.
Guerrero, L. A. Ochoa, Sergio & Collazos, C. (2011). A mobile learning tool for improving grammar skills, Social and behavioral science,2, 1735-1739.
Hussein, A. H. AlHaisoni, M. M. Mohammed, A. A. & Fakrudeen, M. (2015). "M-Learning for Blind Students Using Touch Screen Mobile Apps Case Study- Special Education in Hail", International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS),13(12), 82-88.
Jalilifar, A. & Mashhadi, A. (2013)."Current Trends in Research on Mobile Phones in Language Learning", RALs, 4(2), 110-127.
Keating, E. Nagai, E. Hadder, N. & Kowalsky, J. (2007). The Role of the Mobile Phone in the Welfare of Aged and Disabled People. The University of Texas at Austin / NTT DoCoMo, Inc, 2007, All Rights Reserved.
Kukulska-Hulme, A. Sharples, M. Milrad, M. Arnedillo-Sánchez, I. & Vavoula, G. (2009). "Innovation in mobile learning: A European perspective", International Journal of Mobile and Blended Learning,1(1), 13–35.
Laine, T. H. & Suhonen, J. (2008). "Establishing a mobile blog system in a distance education environment", International Journal of Mobile Learning and Organisation,2(2), 149-165.
Laurillard, D. (2007). Pedagogical forms for mobile learning. In N. Pachler (Ed.), Mobile learning: To-wards a research agenda, London, UK, WLE Centre.
Li, L. & Leina, L. (2012). "Designing principles of mobile learning in ESP course for Chinese students", IERI Procedia,2, 142–148.
Lin, C-C. (2014). "Learning English reading in a mobile-assisted extensive reading program", Computers & Education,78, 48-59.
Liu, M. Navarrete, C. Maradiegue, E. & Wivagg, J. (2014). "Mobile Learning and English Language Learners: A Case Study of Using iPod Touch As a Teaching and Learning Tool", Journal of Interactive Learning Research, 25(3), 373-403.
Lu, M. (2008). "Effectiveness of vocabulary learning via mobile", Journal of computer assisted learning,24, 515-525.
Martin, F. & Ertzberger, J. (2013). "Here and now mobile learning: An experimental study on the use of mobile technology", Computers & Education, 68, 76–85.
Mohammad, N. M. N. Mamat, M. N. & Isa, P. M. (2012). "M-learning in Malaysia: Challenges and strategies", Social and Behavioral Sciences,67, 393–401.
Nah, K.C. White, P. & Sussex, R. (2008). "The potential of using a mobile phone to access the Internet for learning EFL listening skills within a Korean context", ReCALL, 20, 331-347.
Noraza, M. N. Mohd, I. Hamzeh, A. & Mohamed, A. E. (2010). "The Mobile Learning Environment for the in-service school administrators", Social and behavioral science, 7, 671-679.
Prajapati, M. & Patel, J. M. (2014). "The Factors Influencing in Mobile Learning Adoption: A Literature Review Manoj", International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management, 3(9), 133-138.
Rau, P-L. P. Gao, Q. & Wu, L-M. (2008). "Using mobile communication technology in high school education: Motivation, pressure, and learning performance", Computers & Education, 50, 1–22.
Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2010). Integrating educational technology into teaching, 5th ed., New York, NY, Allyn & Bacon.
Ryu, H. Y. & Parsons, D. (2009). Innovative Mobile Learning (Techniques and Technologies), United States of America, Information Science reference.
Sandberg, J. Maris, M. & De-Geus, K. (2011). "Mobile English learning: An evidence-based study with fifth graders", Computers & Education,57(1), 1334–1347.
Sha, L. Looi, C. K. Chen, W. & Zhang, B. H. (2012). "Understanding mobile learning from the perspec-tive of self-regulated learning", Journal of Computer Assisted Learning,28(4), 366-378.
Sharples, M. (2000). "The design of personal mobile technologies for lifelong learning", Computers & Education,34(3–4), 177–193.
Sung, E. & Mayer, R. E. (2013). "Online multimedia learning with mobile devices and desktop computers: An experimental test of Clark’s methods-not-media hypothesis", Computers in Human Behavior,29(3), 639–647.
Suwantarathip, O. & Orawiwatnakul, W. (2015). "Using Mobile-Assisted Exercises to Support Students’ Vocabulary Skill Development", The Turkish Online Journal of Educational Technology,14(1), 163-171.
Taleb, Z. Ahmadi, A. & Musavi, M. (2015). "The effect of m-learning on mathematics learning", Social and Behavioral Sciences,171, 83 – 89.
Thornton, P. & Houser, C. (2005). "Using mobile phones in English Education in Japan", Journal of Computer Assisted Learning,21, 217-228.