نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان اسنثنایی,واحدعلوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده :
هدف : هدف از پژوهش حاضر ، طراحی نرم افزارآموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی اثر بخشی آن بر مهارت های زبان بیانی،درکی و زبان گفتاری در دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون بود. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و مطالعه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون، پیگیری با گروه آزمایش و کنترل است.20 دانش آموز آهسته گام با نشانگان داون به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.اجرای تست هوشی وکسلر و آزمون TOLD و آزمون درک واژگان تصویری پی بادی بر دانش آموزان در پیش آزمون و اجرای آزمون TOLD در پس آزمون و یک ماه ونیم بعد در مرحله پیگیری صورت گرفت. یافته ها با روش تحلیل کوواریانس یک راهه و تحلیل اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها:یافته‌ها درباره مهارت های زبان بیانی، درکی و زبان گفتاری تفاوت معنی داری را بین میانگین گروه‌های آزمایش وکنترل، با برتری نمرات گروه آزمایش نشان داد و این تفاوت در مرحله پیگیری پایدار ماند.‌نتیجه گیری: نرم آفزار آموزش خواندن کاربردی خانواده محور برافزایش مهارت های زبان بیانی،درکی و زبان گفتاری دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون مؤثر بود و این اثر پایدار ماند.توجه به آموزش توسط فناوری های نوین در قالب نرم آفزارهابرای کودک با نشانگان داون به ویژه با تکیه مشارکت خانواده ضروری به نظر می رسد . نرم آفزارآموزش خواندن کاربردی خانواده محور می تواندبرای کودک ،خانواده‌ها و مربیان در جهت آموزش مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

دهقانی، ف. (1391). ساخت برنامه کل خوانی و بررسی تاثیر آن بر واژگان بیانی کودکان با نشانگان داون 2-3 سال عقلی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته گفتارشناسی. دانشگاه علوم بهزیستی تهران.
Abettor, l., paveto, M., Resin , E., Weismann, M., Kara, S., & Brien, A. (2011). Receptive Language skill of adolescents and young adult with Down Syndrome or fragile X Syndrome. Journal of Language skill of adolescents, 160- 169.
Ahmad, F. (2014). Number skills Mobile Application for Down Syndrome Children” Department of Computer & information Sciences. Journal Department of Computer, (1)53-59.
Buckley, S. (2009). Language development in children with Down syndrome-Reasons for optimism”. Journal Down Syndrome Research and Practice, (1)3-9.
Buckley, S. (2009). Developing the speech and language skills of teenagers with Down syndrome. Journal Down Syndrome Research and Practice, (1)9-21.
Byrne, A., Buckley, S., Macdonald, J., & Bird, G. (2014). Investigating.the literacy, language and memory skills of children with Down syndrome . Journal of Down Syndrome Research and Practice, (2)53-68.
Chapman, R. (2009). Language learning in Down syndrome: The speech and language profile compared to adolescents with cognitive impairment of unknown origin. Journal of Down Syndrome Research, (2)61-76.
Chapman, R., & Hasten, L. (2011). Language, cognition, and short-term memory in individuals with Down syndrome. Journal of Down syndrome, (7)1-17.
Dehghan, M. (2005). Comparison the effect of reading and traditional methods on receptive and expressive language quotient of down syndrome children with 40-60 l.Q . (3)51-56.
Dempsey, I., & Keen, D. (2008). review of processes and outcomes in family-centered services for children with a disability”. Journal of Topics in Early Childhood Special Education , 42-52.
Duns, C., Johansson, C., & Trivents, C. (2002). Family-oriented early intervention policies and Family-centered practices birth through high school . The Journal of Special Education, 141-149.
Duos Reyes, A., & Ohannessian, C. (2016). Introduction to the special issue: Discrepancies in adolescent–parent perceptions of the family and adolescent adjustment. Journal of Youth and Adolescence, (4)43-53.
Fuentes, J., & Genesco, L, Kingsbury TJ, Cunningham, K.W. (2013). over expressed in Down syndrome is an inhibitor of mediated signaling pathways.Life science. Journal of Down syndrome, 81-90.
Helm, P. C. (2012). the big thing or the next best thing? In Journal Lifelong learning Open learning Distance learning, 134-141.
Hostler,S.L. (2009). Family-centered care An approach to implementation. Journal University Virginia, Charlottesville, VA, Canada, 34-67.
Howell, P. (2010). Speech control in children with Down syndrome . Journal of Down Syndrome Research, 98-102.
Johnson, F., & Benjamin , E. (2016). Family Systems Theory . Journal of Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, (10)2-14.
Karen, B., & Anne , J. (2015). A program to Develop Literacy in Young Adults with Down syndrome. Journal of Adolescent Literacy, 40-49.
Kumauni, L. (2012). Helping with Children with Down Syndrome Communicate Better Speech and Language Skill for Age 6-14. Journal of Down Syndrome Communicate, 15-37.
Landis, G. (2013). mathematics interventions for children and adolescents with Down syndrome. Journal of intellectual Disability Research, 32-42.
Law, M. D. (2010). Law, M, Darren,J, Pollock, N, Kin Family-centered functional therapy for children with cerebral palsy: An emerging practice mode. Journal of Physical and Occupational Therapy , (1)83-102.
Law, M. T. (2009). Family-centered service: moving ideas into practice Child. Journal of Care, Health & Development, 33-42.
Lerner, J. (1997). Learning Disabilities Theories, diagnosis and teaching strategies . Journal New York Houghton Mifflin company, 243-348.
Magana,A. (2013). Developing Reading Skills in Children with Down Syndrome through Tangible interfaces. Journal of University of Colima, 79-86.
Mostaghimzade,E,Soleimani,Z. (2010). The effect of phonological training skills in mentally retarded girls in second grade primary school. Advances in cognitive science Journal, 8-22.
Ortega -Tula, J, Gomez-Arise, C.J. (2006). Ortega -Tula, J, and computer-assisted teaching and mathematical learning in Down syndrome children. Journal of computer assisted learning, 298-307.
Roseann, P, King S, Law, M, King,G, Evan, J. (2010). Family-centered a conceptual framework and research review. Journal of Physical and Occupational Therapy, 1-20.
Vanessa, G. F. (n.d.). Vanessa, G. Felix, Luis J. Mena, Rodolfo Oslo’s and Gladys,E. Maestro. (2016),”A pilot study of the use of emerging computer technologies to improve the effectiveness of reading and writing therapies in children with Down syndrome”.
Vanessa, G. F. (2016). Vanessa, G. Felix, A pilot study of the use of emerging computer technologies to improve the effectiveness of reading and writing therapies in children with Down syndrome. British Journal of Educational Technology, (7)3-14.
Yew, E. (2007). study if verbal Interactions in problem-based learning providing. Journal of Down syndrome children, 63-78.