مقاله پژوهشی
تدوین برنامه آموزش مستقیم و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارت های حل مسئله ریاضی در دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه

معصومه ایمانی؛ حمید علیزاده؛ فرنگیس کاظمی؛ باقر غباری بناب

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.21514.1547

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین برنامه آموزش مستقیم و تعیین اثر بخشی آن بر یادگیری مهارت‌های حل مسئله ریاضی در دانش‌آموزان بااختلال یادگیری بود. بدین منظور 5 دانش‌آموز پسر با اختلال یادگیری ریاضی در پایه پنجم ابتدایی از یک مدرسه ابتدایی در ناحیه یک آموزش‌وپرورش شهر کرج به‌عنوان شرکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی نرم آفزار آموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارت های زبان بیانی، درکی وگفتاری دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون

کوثر بریهی؛ شهلا پاکدامن؛ غلامعلی افروز

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، صفحه 31-55

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.20817.1530

چکیده
  چکیده : هدف : هدف از پژوهش حاضر ، طراحی نرم افزارآموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی اثر بخشی آن بر مهارت های زبان بیانی،درکی و زبان گفتاری در دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون بود. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و مطالعه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون، پیگیری با گروه آزمایش و کنترل است.20 دانش آموز آهسته گام با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش بینی عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی بر اساس سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنان

مهرزاد رمضانلو؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، صفحه 57-80

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.7529

چکیده
  هدف بررسی رابطه عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی ، سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنها و پیش بینی عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی بر اساس دو متغیر دیگر می باشد. پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه متشکل از کلیه مادران دارای کودک با ناتوانی جسمی – حرکتی در شهر تهران در سال 1394 می باشد. تعداد 150 نفر از مادران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمّل ناکامی و نگرشهای ناکارآمد مادران دانش آموزان کم توان ذهنی

حسین عباسی؛ بهروز کریمی؛ داود جعفری

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، صفحه 81-108

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.20384.1522

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی و نگرش‌های ناکارآمد مادران دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی مادران دارای دانش‌آموز کم‌توان‌ ذهنی دختر یا پسر در مدارس ابتداییِ ویژه دانش‌آموزان کم‌توان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی

محسن گل محمدیان؛ سیده نسیم سجادی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، صفحه 109-133

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7531

چکیده
  چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه‌ی‌ پژوهشی شامل کلیه‌ی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94-93 بود. حجم جامعه‌ی پژوهشی 108 نفر بودند و به علت کوچک بودن جامعه، کل آن‌ها انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر امیددرمانی گروهی بر رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی

علی شیخ الاسلامی؛ شکوفه رمضانی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، صفحه 135-151

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7532

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر امیددرمانی گروهی بر رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی بود. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی تحت پوشش بهزیستی شهر کامیاران در سال 95-1394 تشکیل می‌دادندکه از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و احساس شرم درونی شده مادران دارای کودک کم توان ذهنی

سید محسن حجت خواه؛ ایمان مصباح

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، صفحه 153-180

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7533

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و احساس شرم درونی شده مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی یود. نوع پژوهش ، نیمه تجربی طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مادران دارای کودک عقب ماده ذهنی که فرزندان شان در مدارس استثنایی شهرستان در سال تحصیلی 96-95 مشغول به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش خودگردانی یادگیری بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان

زهرا نظری؛ تقی جباری فر؛ کاظم برزگر بفرویی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، صفحه 181-203

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7534

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش خودگردانی یادگیری بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان بود. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان نارساخوان پسر پایه پنجم مقطع ابتدائی ناحیه 1 آموزش‌ و پرورش شهر یزد که در سال تحصیلی 1395-1394 در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند. روش پژوهش از نوع آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. 30 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی بازی با کلمات احساسی بر کاهش نارسایی هیجانی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری

اکرم آبباریکی؛ بیتا شلانی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، صفحه 205-225

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.20693.1526

چکیده
  اختلال یادگیری ویژه، یک اختلال عصبی تکاملی است. دانش‌آموزان مبتلا به این اختلال علاوه بر مشکلات تحصیلی، سطح بالایی از مشکلات اجتماعی_ هیجانی دارند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی‌درمانی با کلمات احساسی بر نارسایی هیجانی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شد. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون_پس‌آزمون بود. جامعه آماری شامل ...  بیشتر