نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد مشاورۀ توانبخشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر امیددرمانی گروهی بر رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی بود. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی تحت پوشش بهزیستی شهر کامیاران در سال 95-1394 تشکیل می‌دادندکه از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس، 30 نفر انتخاب شده و به‏طور تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین گشتند. شرکت‏کنندگان گروه آزمایش، امیددرمانی را طی 8 جلسه دریافت نمودند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه‏ی رضایت از زندگی داینر و همکاران استفاده شد. داده‏ها با روش آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‏ها نشان داد که فرضیه‌ی پژوهش مبنی بر تأثیر امیددرمانی بر رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی مورد تایید قرار گرفته است و شرکت‌کنندگان گروه آزمایش نسبت به شرکت-کنندگان گروه کنترل، در پس‏آزمون به طور معناداری، رضایت از زندگی بیشتری داشتند (01/0>p). بنابراین، می‏توان ‏نتیجه گرفت که امیددرمانی گروهی موجب افزایش رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی شده است و روش مناسبی برای مداخلات روانی-آموزشی مربوط به مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

بیرانوند، م؛ موسوی، س؛ کاکاوند، ع؛ غفوری، ا؛ اوحدی، ع. (1394). تاثیر آموزش تفکر مثبت بر رضایت از زندگی و احساس معنی در زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال­های برونی‌سازی شده. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، (1)5: 63-80.
پورحسین هندآباد، پ؛ اقلیما، م؛ عرشی، م و تقی‌زاده، ز. (1395). بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر مشارکت اجتماعی معلولان جسمی و حرکتی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد مرکز. فصلنامه توانبخشی، (4)17: 317-308.
جمال­زاده، ر؛ گلزاری، م. (1393). اثربخشی امیددرمانی در افزایش شادکامی و رضایت از زندگی در زنان سالمند مستقر در مراکز سالمندان شهرستان بروجن. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، (2)5: 63-75.
نصیری، ح؛ جوکار، ب. (1387) معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان (گروهی از زنان شاغل فرهنگی)، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 6(2)، 176-157.
دریابیگی، ر؛ عبدالمحمدی، ل؛ علیمحمدی، ن و قضای، ز. (1395). اثربخشی امید درمانی ترکیبی اسنایدر و اسلامی بر بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به سوختگی. فصلنامه علمی-پژوهشی طب مکمل، (1)6: 1409-1395.
شیخ‌الاسلامی، ع؛ قمری­کیوی، ح و رمضانی، ش. (1395). اثربخشی امید درمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، (58)15، 112-96.
فروزان، س. (1394). اثربخشی امید درمانی بر افکار خودکار منفی معتادین مرد در حال ترک شهرستان رودسر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مگیار- مو، جی. ال. (2009). فنون روان‌شناسی مثبت­گرا. (ترجمه فرید براتی سده، 1391) تهران: انتشارات رشد.
 

Aubry, T., Flynn,  R., Virley, B., & Neri, J. (2013). Social role valorization in community mental health housing: Does it contribute contribute to the community integration and life satisfaction of people with psychiatric disability?. Journal Community Psychol, 41(2): 218–235.

Bhattacharjee, A., & Chhetri, K. (2014). Self-Esteem of disabled and Abled: A comparative Analysis. Voice of Research, 3(2): 165-172.
Brown, R. L., & Turner, R J. (2010). (Physical disability and depression: clarifying racialethnic contrasts. Journal og aging and health, 22(7): 977-1000.
Chan, J. Y. C., Chan, F., Ditchman, N., Phillips, B., & Chou, C., C. (2013). Evaluating Snyder s Hope theory as a Motivational Model of Participation and life Satisfaction for Individuals with Spinal cord Injury: A path Analysis. Rehabilitation Research, Policy, and Education, 20(2): 135-145.
Crichton, L., S. Bray, B., D. McKevitt, C. H., & Wolfe, CH.,D.,A. (2016). Patient outcomes up to 15 years after stroke: survival, disability, quality of life, cognition and mental health. Neurol Neurosurg Psychiatry, 87: 1091–1098.
Dezutter, J., Casalin, S., Wachhholtz, A., Luyckx, K., Hekking, J., & Vandewiele W. (2013). Meaning life: An important factor for the psychological well-being for chronically ill patients? Journalof Rebabilitation Psychology, 58 (4): 334-341.
Kavradim ST, Özer ZC, & Bozcuk H. (2013). Hope in people with cancer: a multivariate analysis from Turkey. Journal of advancednursing, 69(5):1183-96.

Lewis, V.M., Williams, K., KoKo,  C., Woolmore, J.,  Jones, C., &  Powell, T. (2017). Disability, depression and suicide ideation in people with multiple sclerosis. Journal of Affective Disorder, 15: 662-669.

Lund, E.M., Nadorff, M,R., Samuel Winer, E., & Seader, K. (2016). Is suicide an option? The impact of disability on suicide acceptability in the context of depression, suicidality, and demographic factors, Journal of Affective Disorders, 189 (1): 25-35.

Ma, Y. K., & Mak W, W. S. (2016). Caregiving-specific worry, affiliate stigma, and perceived social support on psychological distress of caregivers of children with physical disability in Hong Kong. American Journal of Orthopsychiatry, 86(4): 436-446.
Marquse, S. C., Lopez, S. J., & Pais-Ribeiro, J. (2011). Building Hope for the Future: A program to foster strengths in middle- school students. Journal of Happiness Studies, 12(1); 139-152.
McClement, S. E., Chochinov, H. M. (2008). Hope in advanced cancer patients. European Journal of Cancer, 44, 1169-74.
Moin, V., Duvdevanv, I., Mazor, D. (2008). Sexual indentity bodyimage and life satisifaction among woman will and withot physical disability. Sexuality and Disability, 27(2), 18-27.

Mulroy, S. J., Hatchett, P, E., Eberly, V, J., Haubert, L.L., Conners, S., Gronley, J., Garshick,E., & Requejo, P. S. (2016). Objective and Self-Reported Physical Activity Measures and Their Association with Depression and Satisfaction with Life in Persons with Spinal Cord Injury. Archives of Ohysical Medicine and Rehabilitation, 97(10): 1714-1720.

Organization World Health. World Bank (2011). World report on disability. Malta: World Heahth Organization. 2012.
 Papadakaki, M.,  Ferraro, O. E., Orsi, CH., Otte, D., Tzamalouka, G., von-der-Geest, M., Lajunen, T., Özkan, T., Morandi, A., Sarris, M., Pierrakos, G., & Chliaoutakis, J. (2017). Psychological distress and physical disability in patients sustaining severe injuries in road traffic crashes: Results from a one-year cohort study from three European countries. Journal of Injury,  48 (2): 297–306.
Park, Y.,  Gi, Seo, D., Park, J., Bettini, E., & Smith, J. (2016). Predictors of job satisfaction among individuals with disabilities: An analysis of South Korea's National Survey of employment for the disabled. Research in Developmental Disabilities, 53-54(2): 198-212.
Pawtowska-Cyprysiak, K., Konarska, M., & Zotnierczyk-Zreda, D. (2013). Self-perceived quality of life of people with physical disabilities and labour force participation. International journal of Occupational safety and Erogomics, 19(2): 185-194.
Santilli, S.,  Laura, N., Cristina Ginevra, M., &  Sores, S. (2014). Career adaptability, hope and life satisfaction in workers with intellectual disability. Journal of Vocational Behavior, 85(1): 67-74.
Seligman ME, & Csikszentmihalyi M. (2014). Positive psychology: An introduction: Springer, 221-278.
Seligman, M. (2005).Attributional style and depressive symptoms among children. Journal of Abnormal Psychology Vol.93, P235-238.
Snyder, C. R., Lopez, S. J. (2004). Postive psychology the Scientific of human strenghs. Sage publication.
Thimm, J. C. (2010). Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model. Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41(3): 378-380.