نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد مشاورۀ توانبخشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر امیددرمانی گروهی بر رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی بود. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی تحت پوشش بهزیستی شهر کامیاران در سال 95-1394 تشکیل می‌دادندکه از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس، 30 نفر انتخاب شده و به‏طور تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین گشتند. شرکت‏کنندگان گروه آزمایش، امیددرمانی را طی 8 جلسه دریافت نمودند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه‏ی رضایت از زندگی داینر و همکاران استفاده شد. داده‏ها با روش آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‏ها نشان داد که فرضیه‌ی پژوهش مبنی بر تأثیر امیددرمانی بر رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی مورد تایید قرار گرفته است و شرکت‌کنندگان گروه آزمایش نسبت به شرکت-کنندگان گروه کنترل، در پس‏آزمون به طور معناداری، رضایت از زندگی بیشتری داشتند (01/0>p). بنابراین، می‏توان ‏نتیجه گرفت که امیددرمانی گروهی موجب افزایش رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی شده است و روش مناسبی برای مداخلات روانی-آموزشی مربوط به مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Hope Therapy on Life Satisfaction of Physical-Motor Disable Men's

نویسنده [English]

  • Shokoofeh Ramazani 2

2 M.A. in Rehabilitation Consulting, Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of group hope therapy on life satisfaction of physical-motor disable men's. The research method was experimental with pretest-posttest control group. The statistical population of study included all the physical-motor disable men's under welfare organization of Kamyaran city in 2015-2016 year, That among them by using available sampling, 30 men’s were selected, and randomly assigned in experimental (15 individuals) and control (15 individuals) groups. The experimental group had received 8 sessions of hope therapy. To collect data on life satisfaction questionnaire (1985) was used. Data were analyzed by covariance statistical method. Findings indicated that the research hypothesis effect of hope therapy on life satisfaction of physical-motor disable men's had been proven and physical-motor disable men's of experimental group in comparison with control group, in posttest had a significantly high life satisfaction. So, we can conclude that hope therapy has a significant effect on increase of life satisfaction of physical-motor disable men's. So the method used in this study is an appropriate method for psycho-educational interventions, counseling in men treated with physical-motor disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Hope Therapy
  • Life Satisfaction
  • Physical-Motor Disabled Men's
بیرانوند، م؛ موسوی، س؛ کاکاوند، ع؛ غفوری، ا؛ اوحدی، ع. (1394). تاثیر آموزش تفکر مثبت بر رضایت از زندگی و احساس معنی در زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال­های برونی‌سازی شده. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، (1)5: 63-80.
پورحسین هندآباد، پ؛ اقلیما، م؛ عرشی، م و تقی‌زاده، ز. (1395). بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر مشارکت اجتماعی معلولان جسمی و حرکتی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد مرکز. فصلنامه توانبخشی، (4)17: 317-308.
جمال­زاده، ر؛ گلزاری، م. (1393). اثربخشی امیددرمانی در افزایش شادکامی و رضایت از زندگی در زنان سالمند مستقر در مراکز سالمندان شهرستان بروجن. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، (2)5: 63-75.
نصیری، ح؛ جوکار، ب. (1387) معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان (گروهی از زنان شاغل فرهنگی)، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 6(2)، 176-157.
دریابیگی، ر؛ عبدالمحمدی، ل؛ علیمحمدی، ن و قضای، ز. (1395). اثربخشی امید درمانی ترکیبی اسنایدر و اسلامی بر بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به سوختگی. فصلنامه علمی-پژوهشی طب مکمل، (1)6: 1409-1395.
شیخ‌الاسلامی، ع؛ قمری­کیوی، ح و رمضانی، ش. (1395). اثربخشی امید درمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، (58)15، 112-96.
فروزان، س. (1394). اثربخشی امید درمانی بر افکار خودکار منفی معتادین مرد در حال ترک شهرستان رودسر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مگیار- مو، جی. ال. (2009). فنون روان‌شناسی مثبت­گرا. (ترجمه فرید براتی سده، 1391) تهران: انتشارات رشد.
 

Aubry, T., Flynn,  R., Virley, B., & Neri, J. (2013). Social role valorization in community mental health housing: Does it contribute contribute to the community integration and life satisfaction of people with psychiatric disability?. Journal Community Psychol, 41(2): 218–235.

Bhattacharjee, A., & Chhetri, K. (2014). Self-Esteem of disabled and Abled: A comparative Analysis. Voice of Research, 3(2): 165-172.
Brown, R. L., & Turner, R J. (2010). (Physical disability and depression: clarifying racialethnic contrasts. Journal og aging and health, 22(7): 977-1000.
Chan, J. Y. C., Chan, F., Ditchman, N., Phillips, B., & Chou, C., C. (2013). Evaluating Snyder s Hope theory as a Motivational Model of Participation and life Satisfaction for Individuals with Spinal cord Injury: A path Analysis. Rehabilitation Research, Policy, and Education, 20(2): 135-145.
Crichton, L., S. Bray, B., D. McKevitt, C. H., & Wolfe, CH.,D.,A. (2016). Patient outcomes up to 15 years after stroke: survival, disability, quality of life, cognition and mental health. Neurol Neurosurg Psychiatry, 87: 1091–1098.
Dezutter, J., Casalin, S., Wachhholtz, A., Luyckx, K., Hekking, J., & Vandewiele W. (2013). Meaning life: An important factor for the psychological well-being for chronically ill patients? Journalof Rebabilitation Psychology, 58 (4): 334-341.
Kavradim ST, Özer ZC, & Bozcuk H. (2013). Hope in people with cancer: a multivariate analysis from Turkey. Journal of advancednursing, 69(5):1183-96.

Lewis, V.M., Williams, K., KoKo,  C., Woolmore, J.,  Jones, C., &  Powell, T. (2017). Disability, depression and suicide ideation in people with multiple sclerosis. Journal of Affective Disorder, 15: 662-669.

Lund, E.M., Nadorff, M,R., Samuel Winer, E., & Seader, K. (2016). Is suicide an option? The impact of disability on suicide acceptability in the context of depression, suicidality, and demographic factors, Journal of Affective Disorders, 189 (1): 25-35.

Ma, Y. K., & Mak W, W. S. (2016). Caregiving-specific worry, affiliate stigma, and perceived social support on psychological distress of caregivers of children with physical disability in Hong Kong. American Journal of Orthopsychiatry, 86(4): 436-446.
Marquse, S. C., Lopez, S. J., & Pais-Ribeiro, J. (2011). Building Hope for the Future: A program to foster strengths in middle- school students. Journal of Happiness Studies, 12(1); 139-152.
McClement, S. E., Chochinov, H. M. (2008). Hope in advanced cancer patients. European Journal of Cancer, 44, 1169-74.
Moin, V., Duvdevanv, I., Mazor, D. (2008). Sexual indentity bodyimage and life satisifaction among woman will and withot physical disability. Sexuality and Disability, 27(2), 18-27.

Mulroy, S. J., Hatchett, P, E., Eberly, V, J., Haubert, L.L., Conners, S., Gronley, J., Garshick,E., & Requejo, P. S. (2016). Objective and Self-Reported Physical Activity Measures and Their Association with Depression and Satisfaction with Life in Persons with Spinal Cord Injury. Archives of Ohysical Medicine and Rehabilitation, 97(10): 1714-1720.

Organization World Health. World Bank (2011). World report on disability. Malta: World Heahth Organization. 2012.
 Papadakaki, M.,  Ferraro, O. E., Orsi, CH., Otte, D., Tzamalouka, G., von-der-Geest, M., Lajunen, T., Özkan, T., Morandi, A., Sarris, M., Pierrakos, G., & Chliaoutakis, J. (2017). Psychological distress and physical disability in patients sustaining severe injuries in road traffic crashes: Results from a one-year cohort study from three European countries. Journal of Injury,  48 (2): 297–306.
Park, Y.,  Gi, Seo, D., Park, J., Bettini, E., & Smith, J. (2016). Predictors of job satisfaction among individuals with disabilities: An analysis of South Korea's National Survey of employment for the disabled. Research in Developmental Disabilities, 53-54(2): 198-212.
Pawtowska-Cyprysiak, K., Konarska, M., & Zotnierczyk-Zreda, D. (2013). Self-perceived quality of life of people with physical disabilities and labour force participation. International journal of Occupational safety and Erogomics, 19(2): 185-194.
Santilli, S.,  Laura, N., Cristina Ginevra, M., &  Sores, S. (2014). Career adaptability, hope and life satisfaction in workers with intellectual disability. Journal of Vocational Behavior, 85(1): 67-74.
Seligman ME, & Csikszentmihalyi M. (2014). Positive psychology: An introduction: Springer, 221-278.
Seligman, M. (2005).Attributional style and depressive symptoms among children. Journal of Abnormal Psychology Vol.93, P235-238.
Snyder, C. R., Lopez, S. J. (2004). Postive psychology the Scientific of human strenghs. Sage publication.
Thimm, J. C. (2010). Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model. Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41(3): 378-380.