نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف بررسی رابطه عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی ، سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنها و پیش بینی عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی بر اساس دو متغیر دیگر می باشد. پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه متشکل از کلیه مادران دارای کودک با ناتوانی جسمی – حرکتی در شهر تهران در سال 1394 می باشد. تعداد 150 نفر از مادران کودکان به روش نمونه گیری در دسترس بعد از اخذ رضایت آگاهانه انتخاب شدند . جمع آوری اطلاعات از 4 پرسشنامه : دموگرافیک، پرسشنامه حمایت اجتماعی فلیپس و همکاران(1986)، پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز ، پرسشنامه عادات زندگی کودکان ناتوان جسمی- حرکتی .تحلیل داده ها از آمار توصیفی مانند: میانگین و انحراف استاندارد و از آمار استنباطی مانند همبستگی و رگرسیون استفاده شد. داده ها از طریق نرم افزار 16 spss- تحلیل شد. یافته ها نشان داد که رابطه معناداری بین عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی ، سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنها وجود دارد. 34 درصد از واریانس متغیر عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی توسط 2 متغیر دیگر تبیین می شود. و از طریق این دو متغیر می توان عادات زندگی کودکان کم توان جسمی - حرکتی را پیش بینی کرد . نتیجه گیری : بسیاری از عوامل روانشناختی والدین ، خصوصا مادران با عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی مرتبط هستند و می توان از مهمترین آنها یعنی سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آن ها نام برد.

کلیدواژه‌ها

احمدی خ، شیخ، م؛ سرابندی، ح. (1391). نقش دلبستگی به خدا در تاب‌آوری و سلامت روان والدین کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، ۶ (۱): ۱-۹
باوی، س. (1384). بررسی رابطه بین خودبیمارانگاری و حمایت اجتماعی در بین زنان و مردان شهرستان اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اسلامی، واحد اهواز.
بیرامی، م؛ موحدی، ی؛ خدایاری، ف. (1393). مقایسه سرمایه روان‌شناختی و کیفیت زندگی والدین مددجویان مراکز توان‌بخشی با والدین کودکان بهنجار. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 3 (2)، 40-33.
تقی­زاده، ح؛ افروز، غ. (1393). بررسی مقایسه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سلامت روان مادران کودکان با و بدون آسیب شنوایی. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 2 (124)، 17-7.
حفیظی، ل؛ قدسی، ک؛ قاسمی، م. (1391). بررسی همراهی ازدواج فامیلی و بروز معلولیت‌های جسمی- حرکتی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران، 15 (13)، 15-10.
حیدری­ساربان و. (1393). نقش سرمایه روان‌شناختی در ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر. فصلنامه علمی- پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران. 12 (42)، 255-239.
خباز. م؛ بهجتی، ز؛ ناصری، م (1390). رابطه حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله با تاب‌آوری در پسران نوجوان. روان‌شناسی کاربردی، 5 (4)، 108 -123.
شامکوییان، ل؛ لطفی­کاشانی، ف؛ وزیری، ش؛ اکبری، م. ا. (1392). ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه‌ای در بیماران مبتلا به سرطان. نشریه روان‌شناسی تحولی (روان‌شناسی ایرانی). 10 (39)، 295-285.
صالحی، ک؛ محمودی­فر، ی. (1393). بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با اضطراب و افسردگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد. گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد. نشریه پژوهش پرستاری. 9 (1)، 33-47.
غباری­بناب، ب؛ رفیع­خواه م؛ مهاجرانی؛ م. (1393). رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم‌توانی جسمی. دست آوردهای روان‌شناختی، 21 (1)، 1-14
مرتضوی، س. ن؛ رضایی، م؛ رصافیانی، م؛ طباطبایی، س. م. میرزاخانی، ن؛ صحاف، ر. (1392). بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه عادات زندگی (LIFT- H) درکودکان فلج مغزی 5 تا 13 ساله، فصلنامه علمی پژوهشی توان‌بخشی، ۱۴ (۲) :123-115.
نریمانی، م؛ شاه محمدزاده، یحیی؛ امیدوار، ع؛ امیدوار، خ. (1393) مقایسه سرمایه روان‌شناختی و سبک‌های عاطفی در بین دانش‌آموزان پسر با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری. 4 (1)، 118-100.
همتی­راد، گ؛ سپاه منصور، م. (1387). رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه‌های تهران، اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی. 2 (7)، 86-79.
 
Aass, N., Fossa, S. D., Dahl, A. A., Moe. (1997).revalence of anxiety and depression in cancer patients seen at the Norwegian radium hospital. European Journal of Cancer, 33 (10), 1597-1604
Bovier, P. A., Chamot, E., & Pereger, T. V. (2006). Percieved stress, internal resources and social support as determinats of health among young adults. Quality of Life Research, 13, 161-170
Brenes, G. A., Danhauer, S. C., Lyles, M. F., Anderson, A., & Miller, M. E. (2016). The Effects of Telephone-Delivered Cognitive-Behavioral Therapy and Nondirective Supportive Therapy on Sleep, Health-Related Quality of Life, and Disability. The American Journal of Geriatric Psychiatry. 72(10):1012-20
Buder, K., Werner, H., Landolt, M. A., Neuhaus, T. J., Laube, G. F., & Spartà, G. (2016). Erratum to: Health-related quality of life and mental health in parents of children with hemolytic uremic syndrome. Pediatric Nephrology, 31(6):923-932
Ferrari, M., & Sussman, M. B. (Eds.). (2016). Childhood disability and family systems. Routledge.
Findler, L., Jacoby, A. K., & Gabis, L. (2016). Subjective happiness among mothers of children with disabilities: The role of stress, attachment, guilt and social support. Research in Developmental Disabilities55, 44-54.
Garip, Y., Ozel, S., Tuncer, O. B., Kilinc, G., Seckin, F., & Arasil, T. (2016). Fatigue in the mothers of children with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation, 25:1-6
Geelen, C. C., Kindermans, H. P., Bergh, J. P., & Verbunt, J. A. (2016). Perceived Physical Activity Decline as a Mediator in the Relationship between Pain Catastrophizing, Disability, and Quality of Life in Patients with Painful Diabetic Neuropathy. Pain Practice, 23: 87-96
Gong, G., & Mao, J. (2016). Health-Related Quality of Life among Chinese Patients with Rheumatoid Arthritis: The Predictive Roles of Fatigue, Functional Disability, Self-Efficacy, and Social Support. Nursing Research, 65(1), 55-67.
Gülaçt, F. (2010).The effect of perceived social support on subjective well-being. Procedia Social and Behavioral Sciences. Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 3844–3849
 Harpham, T. Grant, E, & Rodriguez. C. (2008). Mental Health and Social capital in Cali. Colombia. Social Science and medicine. Social Science & Medicine, 58(11), 2267-77.
 Holtgrave, D. R., Crosby, R. A. (2006). Social capital, poverty, and income inequality as predictors of gonorrhea, syphilis, Chlamydia and AIDS case rates in the United States. Journal of Public Health Medicine, 79 (1), 62-4.
 Jan, w. L. (2010).Social capital, neighbor-hood environments and health: development of measurement tools and exploration of links through qualitative and quantitative research. PhD. Dissertation. School of Population Health, the University of Western Australia
Knoll, N., Schwarzer, R., Pfüller, B., & Kienle, R. (2007). Transmission of depressive symptoms in couples undergoing assisted reproduction treatment. European Psychologist, 14, 7-17
Langeland, E. S. (2011).The impact of social support on mental health service users' sense of coherence: A longitudinal panel survey. International Journal of Nursing Studies, 46, 830-837
Lawshe, H, C. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563–575.
Lee, E. H., Yae Chung, B., Boog Park, H., & Hong Chung, K. (2004). Relationships of mood disturbance and social support to symptom experience in Korean women with breast cancer. Journal of Pain and Symptom Management, 27 (5), 425-433
 Luthans, F. (2012). Psychological capital: Implications for HRD, retrospective analysis, and future directions. Human Resource Development Quarterly, 23 (1), 1-8
Luthans, F., & Youssef-Morgan, C. M. (2016). Psychological Capital: An Evidence-Based Positive Approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4(1), 22-46.
Magasi, S., & Post, M. W. (2010). A comparative review of contemporary participation measures' psychometric properties and content coverage.Archives of physical medicine and rehabilitation, 91(9), S17-S28.
McKenzie, K. (2008). Urbanization, social capital and mental health. Global Social Policy, 8(3), 359-377.
Mechanick, J. I., & Kushner, R. F. (2016). Why Lifestyle Medicine? In Lifestyle Medicine (pp. 1-8). Springer International Publishing.
Mikula, P., Nagyova, I., Krokavcova, M., Vitkova, M., Rosenberger, J., Szilasiova, J., & van Dijk, J. P. (2016). Self-esteem, social participation, and quality of life in patients with multiple sclerosis. Journal of health psychology, 13 (5), 53-72.
Mitry, D., Williams, C., Northstone, K., Akter, A., Jewel, J., Khan, N., & Bowman, R. (2016). Perceptual visual dysfunction, physical impairment and quality of life in Bangladeshi children with cerebral palsy. British Journal of Ophthalmology, 28 (8), 12-29.
 Noreau, L., Fougeyrollas, P., & Vincent, C. (2002). The LIFE-H: Assessment of the quality of social participation. Technology and Disability14(3), 113-118.
Piazza, B., Hennrikus, W., Schell, R., Armstrong, D., & Fortuna, K. (2016). The Factors Most Important for Quality of Life in Children and Adolescents with Cerebral Palsy. Journal of Pediatric Neurology and Medicine2016.
 Shyaheh, S. (2014).The association between depressive symptoms and social support in Taivvanese women during the month. International Journal of Nursing Studies, 41, 573-579.
 Stroebe, W., Zech, E., Stroebe, M. S., & Abakoumkin, G. (2005). Does social support help in bereavement? Journal of Social and Clinical Psychology, (7), 24, 1050-103.
 Tseng, M. H., Chen, K. L., Shieh, J. Y., Lu, L., Huang, C. Y., & Simeonsson, R. J. (2016). Child characteristics, caregiver characteristics, and environmental factors affecting the quality of life of caregivers of children with cerebral palsy. Disability and rehabilitation, 12:1-9.
 Usher, C., M., & Mark, l.G (2012). Social capital and Mental Distress in an Impovershid community. City & community jurnal, 28, 199-222.