نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه مهارت­های اجتماعی، رضایت از زندگی و جایگاه مهار در دانش­آموزان دارای نارسایی شنوایی، نارسایی بینایی و عادی در مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر اهواز بود. نمونه پژوهش حاضر 129 نفر، شامل 50 دانش­آموز داراینارسایی شنوایی، 28 دانش­آموز داراینارسایی بینایی و 51 دانش­آموز عادی بود که با پر کردن پرسشنامه­های مهارت­های اجتماعی، رضایت از زندگی و جایگاه مهار در این پژوهش شرکت کردند. طرح پژوهش علی-مقایسه ای بود و جهت آزمون فرضیه­ها از تحلیل واریانس چند­متغیری استفاده شد. یافته­ها بیان گر این بود که بین سه گروه تفاوت معنی­داری وجود دارد (001/0<P). بین سه گروه در متغیرهای مهارت­های اجتماعی و جایگاه مهار تفاوت معنی داری وجود داشت و در نتیجه افراد عادی نسبت به افراد داراینارسایی شنوایی و نارسایی بینایی مهارت­های اجتماعی بالاتری داشته و از جایگاه مهار درونی­تری برخوردار بودند، در پیگیری نتایج، این یافته به دست آمد که تفاوت مهارت‌های اجتماعی در مقایسه دانش­آموزان داراینارسایی شنوایی و بینایی معنی­دار و به نفع گروه داراینارسایی بینایی بود. در مورد جایگاه مهار نیز پیگیری نشان دهنده تفاوت معنی دار جایگاه مهار بیرونی در مقایسه گروه عادی و گروه داراینارسایی شنوایی و به نفع گروه داراینارسایی شنوایی بود، اما در متغیر رضایت از زندگی تفاوت معنی­داری بین سه گروه مشاهده نشد. کاربرد یافته ها در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Skills, Life Satisfaction, and the Locus of Control in Students with Hearing Impairment, Students with Vision Impairment, and Normal Students

نویسندگان [English]

  • Iran Davoudi 1
  • Roqayyeh Mazare’iKaskani 2
  • Mahnaz MehrabizadehHonarmand 3

چکیده [English]

The present research aims to compare social
skills, life satisfaction, and the locus of control in students with hearing
impairment, students with visual impairment, and normal students at middle
school and high school levels of Ahvaz city. A Sample of 129 people, including
50 students with hearing impairment, 28 students with visual impairment, 51
normal students participated in this study and filled out social skills, life
satisfaction, and the locus of control questionnaires. This was a
causal–comparative research, and multivariate analysis of variance was used to
test the hypotheses. The results indicated that there was a significant
difference between the three groups (P>0.001). There was a significant
difference in the variables of social skills and locus of control, resulting in
better social skills and higher Locus of Control in normal individuals compared
to those with hearing impairment and vision impairment. Through investigating
the results, this finding was obtained that the difference in the social skills
of students with hearing impairment and vision impairment was significant,
being in favor of the group with vision impairment As for the locus of control,
when comparing the normal group and the group with hearing impairment, the
results indicated a significant difference in external locus of control in
favor of group with hearing impairment, but no significant difference was
observed in the variable of life satisfaction among the three groups. The paper
discusses the application of these findings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Satisfaction
  • locus of control
  • social skills
  • Hearing Impairment
  • visual impairment