نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیهali_issazadeg@yahoo.com

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌ها در سبک‌های تفّکر و
خلاقیّت هیجانی در بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی سال اوّل متوسطه شهر ارومیه بود.
روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. بدین منظور 400 دانش آموز (200
تیزهوش و 200 عادی) سال اوّل متوسطه به عنوان نمونه به شیوه روش نمونه گیری خوشه
ایچند مرحله ای انتخاب شدند و با پرسش نامه های سبک‌های تفکر(استرنبرگ،1994) و
خلاقیت هیجانی (آوریل،1994) ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس
چندگانه، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون تحلیل
واریانس چندگانه
نشان دادند که تفاوت معناداری بین خلاقیّت هیجانی و سبک‌های
تفّکر دانش‌آموزان تیزهوش و عادی وجود دارد. میانگین سبک‌های تفّکر قانونی و قضایی
دانش‌آموزان تیزهوش بالاتر از دانش‌آموزان عادی بود و میانگین سبک‌های تفّکر
اجرایی، کلی، جزیی و محافظه کار، دانش‌آموزان عادی بالاتر از دانش‌آموزان تیزهوش
بود. یافته ها پیشنهاد می‌کند که تعامل بین سبک‌های تفکر و هیجان یک عامل مهم برای
تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان در پیامد های یادگیری است. نتایج پژوهش این مطالعه
اگرچه در ماهیت اکتشافی است اما کاربردهای ضمنی در سطح عملی را نیز دارا است.

کلیدواژه‌ها