نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیهali_issazadeg@yahoo.com

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌ها در سبک‌های تفّکر و
خلاقیّت هیجانی در بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی سال اوّل متوسطه شهر ارومیه بود.
روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. بدین منظور 400 دانش آموز (200
تیزهوش و 200 عادی) سال اوّل متوسطه به عنوان نمونه به شیوه روش نمونه گیری خوشه
ایچند مرحله ای انتخاب شدند و با پرسش نامه های سبک‌های تفکر(استرنبرگ،1994) و
خلاقیت هیجانی (آوریل،1994) ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس
چندگانه، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون تحلیل
واریانس چندگانه
نشان دادند که تفاوت معناداری بین خلاقیّت هیجانی و سبک‌های
تفّکر دانش‌آموزان تیزهوش و عادی وجود دارد. میانگین سبک‌های تفّکر قانونی و قضایی
دانش‌آموزان تیزهوش بالاتر از دانش‌آموزان عادی بود و میانگین سبک‌های تفّکر
اجرایی، کلی، جزیی و محافظه کار، دانش‌آموزان عادی بالاتر از دانش‌آموزان تیزهوش
بود. یافته ها پیشنهاد می‌کند که تعامل بین سبک‌های تفکر و هیجان یک عامل مهم برای
تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان در پیامد های یادگیری است. نتایج پژوهش این مطالعه
اگرچه در ماهیت اکتشافی است اما کاربردهای ضمنی در سطح عملی را نیز دارا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Thinking Styles and Emotional Creativity between Gifted and Ordinary Students

نویسندگان [English]

  • ali Isazadegan 1
  • Farzaneh Mika’ili Mani 2
  • Hossein Jenabadi 3
  • Farideh Qolinejad 4

چکیده [English]

The present research aims to study the differences
in thinking styles and emotional creativity in gifted and ordinary 1st-grade
high school studentsin Urmia city. The research method was that of
causal-comparative. Using multi-stage cluster sampling method, 400 subjects
(including 200 gifted, 200 ordinary ones) were selected from among the 1st-grade
high school students in Urmia. The Thinking Styles Inventory (Sternberg, 1994)
and the Emotional Creativity Inventory (Averill, 1994) were carried out on
them. The data were analyzed using
multivariate analysis of variance (MANOVA). The results showed that there was a significant
difference between ordinary and gifted students in their emotional creativity
and thinking styles. The mean of legislative and judicial thinking styles in
gifted students were higher than that of ordinary students. Moreover, the mean
of executive, global, local, and conservative thinking styles in ordinary
students were higher than that of gifted students. Generally, the results
suggest that the interaction between thinking styles and emotional creativity
is an important factor in students’ individual learning differences. Although
the results of this research are exploratory in nature, they have practical
implications

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Creativity
  • Thinking Styles
  • gifted students