نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ، ایران

2 گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس والدینی، مقابله مذهبی و سازگاری زناشویی در والدین کودکان با اختلال اتیسم انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 124 نفر از مادران و پدران دارای کودک مبتلا به اختلال اتیسم در شهر مشهد بود که با شیوه نمونه‌گیری در‌دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. داده‌های این مطالعه از پرسشنامه‌های اطلاعات جمعیت شناختی، فرم کوتاه شاخص استرس والدینی، پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت، و پرسشنامه سازگاری زناشویی که روایی و پایایی این ابزارها در ایران مورد تایید قرارگرفته است، جمع‌آوری گردید. داده‌ها با آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند . نتایج نشان داد که بین متغیر استرس والدینی، و مقابله مذهبی مثبت با سازگاری زناشویی رابطه مثبت؛ و بین مقابله مذهبی منفی با سازگاری زناشویی، رابطه منفی و معنی داری( 01/0 P<) وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد که متغیرهای استرس والدینی و مقابله مذهبی به عنوان سازه‌هایی مهم و تاثیرگذار در سازگاری زناشویی والدین کودکان با اختلال اتیسم می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parental Stress, Religious Coping and Dyadic Adjustment in Parents of Children with an Autism Spectrum Disorder

نویسندگان [English]

  • Sayed Reza Fallahchai 1
  • Arefeh Moazen Jami 1
  • Maryam Fallahi 2

1 Department of Consultant &amp;amp; Psychology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.

2 Department of Consultant &amp; Psychology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between parental stress, religious coping and marital adjustment in the parents of autistic children. The sample consisted of 124 mothers and fathers with autistic children who were selected from the available population in Mashhad. Data were collected from demographic information questionnaire, short form of Parenting Stress Index, Religious Coping Activity Scales, and Marital Adjustment Scale that the validity and reliability of those were collected in Iran. A descriptive correlation design was employed in this study. For data analysis, Pearson correlation test and stepwise regression were utilized. The results showed that there is a positive relationship between parental stress and positive religious coping with marital adjustment, and there is a negative and significant relationship between negative religious coping with marital adjustment. Therefore, it seems that parental stress and religious coping variables are important and effective factors in the marital adjustment of autistic children's parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Parental Stress"
  • "Positive Religious Coping Strategies"
  • "Negative Religious Coping Strategies"
  • "Marital Adjustment"
  • "Autistic Children's Parents"
ثنایی، ب.، علاقبند، س و. هومن، ع. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: موسسه انتشارات بعثت.
چیمه، ن. (1394). نقش مقابلۀ مذهبی ایرانی در پیش‌بینی استرس والدینی مادران دارای کودک اوتیسم. دانشوپژوهشدرروانشناسیکاربردی. سال 16، شماره 4. 68-61.
حسین نژاد، م. (1374). بررسی میزان ناسازگاری والدین کودکان عقب‌مانده ذهنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
حسنی واجاری، ک. بهرامی احسان، ه. (1384). نقش مقابله مذهبی در خوشبختی معنوی در تبیین سلامت روان. مجله روان‌شناسی،.3، 248- 260.
خدایاری فرد، م. شهابی، ر. اکبری زردخانه، س. (1386). رابطه نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متاهل. فصلنامه خانواده پژوهی. 3(10)، 620-611.
دادستان، پ.، احمدی ازقندی، ع و حسن‌آبادی، ح.(1385). تنیدگی والدین و سلامت عمومی. مجلهروانشناسیایران، سال دوم، شماره 7. 184-171.
فدایی ز، دهقانی م، طهماسیان ک, فرهادی ف(1389). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم کوتاه - شاخص استرس فرزندپروری (PSI-SF) مادران کودکان عادی 12- 7 سال.  تحقیقات علوم رفتاری، دوره 8، شماره 2، 90-81.
Abidin, R. R. (1995). Parenting Stress Index: Professional Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.
Amato, P. R., Kane, J. B., & James, S. (2011). Reconsidering the “good divorce”. Family relations60(5), 511-524.
Bodenmann, G. (2005). Dyadic coping and its significance for marital functioning. Couples coping with stress: Emerging perspectives on dyadic coping, 33-50.
Bodenmann, G., Ledermann, T., & Bradbury, T. N. (2007). Stress, sex, and satisfaction in marriage. Personal Relationships14(4), 551-569.
Brobst, J. B., Clopton, J. R., & Hendrick, S. S. (2009). Parenting children with autism spectrum disorders the couple's relationship. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 24(1), 38-49.
Call, V.R., & Heaton, T. B. (1997). "Religious influence on marital stability". Journal for the Scientific Study of Religion, 36, 382-392.
Cardon, T. A. (2016). Technology and the Treatment of Children with Autism Spectrum Disorder. (1-2). Springer International Publishing Switzerland
Cohan, C. L., & Bradbury, T. N. (1997). Negative life events, marital interaction, and the longitudinal course of newlywed marriage. Journal of Personality and Social Psychology73(1), 114.
Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2011). Marital conflict and children: An emotional security perspective. Guilford Press.
Davis, N. O., & Carter, A. S. (2008). Parenting stress in mothers and fathers of toddlers with autism spectrum disorders: Associations with child characteristics. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 1278–1291.
Ekas N. V., Whitman T. L., & Shivers C. (2009). Religiosity, spirituality, and socio-emotional functioning in mothers of children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39, 706–719.
Elsabbagh, M., Divan, G., Koh, Y. J., Kim, Y. S., Kauchali, S., Marcín, C., … Fombonne, E. (2012). Global prevalence of autism and other pervasive developmental disorders. Autism Research, 5 (3), 160–179.
Folkman, S. (1997). Positive psychological states and coping with severe stress. Social science & medicine45(8), 1207-1221.
Gosztyła, T., & Gelleta, K. (2015). Marital quality and religiousness of couples parenting children with autism. Polish Journal of Applied Psychology, 13 (3), 41–52
Grossoehme, D. H., Szczesniak, R., Dodd, C., & Opipari-Arrigan, L. (2014). Dyadic adjustment and spiritual activities in parents of children with cystic fibrosis. Religions5(2), 385-401.
Harper, A., Dyches, T. T., Harper, J., Roper, S.O., South, M. (2013). Respite Care, Marital Quality, and Stress in Parents of Children with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43, 2604‒2616.
Hunler, O. S., & Gencoz, T. (2005). The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship. Contemporary Family Therapy, 27(1), 123-136.
Kamp Dush, C. M., Taylor, M. G., & Kroeger, R. A. (2008). Marital happiness and psychological well‐being across the life course. Family relations57(2), 211-226.
Karney, B. R., Story, L. B., & Bradbury, T. N. (2005). Marriages in context: Interactions between chronic and acute stress among newlyweds. Couples coping with stress: Emerging perspectives on dyadic coping, 1(1), 13-32.
Khan, Z., & Watson, P. (2006). Construction of the Pakistani Religious Coping Practices Scale: Correlations with religious coping, religious orientation, and reactions to stress among Muslim university students. The International Journal for the Psychology of Religion, 16(2), 101-112.
Koydemir, S., & Tosun, U. (2009). Impact of autistic children on the lives of mothers. Procedia -Social and Behavioural Sciences, 1(1), 2534-2540.
Kuhaneck, H. M., Madonna, S., Novak, A., & Pearson, E. (2015). Effectiveness of interventions for children with autism spectrum disorder and their parents: A systematic review of family outcomes. American Journal of Occupational Therapy, 69(5), 6905180040p1-6905180040p14.
Lai, W. W., Goh, T. J., Oei, T. P., & Sung, M. (2015). Coping and well-being in parents of children with autism spectrum disorders (ASD). Journal of Autism and Developmental Disorders, 45, 2582–2593.
Lee, G. K. (2009). Parents of children with high functioning autism: How well do they cope and adjust? Journal of Developmental and Physical Disabilities, 21, 93-114.
Liptak, G. S., Stuart, T., & Auinger, P. (2006). Health care utilization and expenditures for children with autism: Data from U.S. national samples. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(7), 871-879.
Lopez, J. L., Riggs, S. A., Pollard, S. E., & Hook, J. N. (2011). Religious commitment, adult attachment, and marital adjustment in newly married couples. Journal of Family Psychology, 25, 301–309.
Martins, C. D., Walker, S. P., & Fouché, P. (2013). Fathering a Child with Autism Spectrum Disorder: An Interpretative Phenomenological Analysis. Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 13(1), 1-19
McStay, R. L., Trembath, D., & Dissanayake, C. (2014). Maternal stress and family quality of life in response to raising a child with autism: From preschool to adolescence. Research in developmental disabilities35(11), 3119-3130.
Meirsschaut, M., Roeyers, H., & Warreyn, P. (2010). Parenting in families with a child with autism spectrum disorder and a typically developing child: Mother’s experiences and cognitions. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(4), 661-669.
Miranda, A., Tárraga, R., Fernández, M. I., Colomer, C., & Pastor, G. (2015). Parenting Stress in Families of Children with Autism Spectrum Disorder and ADHD. Exceptional Children, 82(1), 81-95.
Montes, G., & Halterman, J. S. (2007). Psychological functioning and coping among mothers of children with autism: A population-based study. Pediatrics119(5), e1040-e1046.
Montes, G., & Halterman, J. S. (2008). Association of childhood autism spectrum disorders and loss of family income. Pediatrics121(4), e821-e826.
Myers, B. J., Maackintosh, V. H., & Goin-Kochel, R. P. (2009). “My greatest joy and greatest heart ache:” Parents’ own words on how having a child in the autism spectrum has affected their lives and their families’ lives. Research in Autism Spectrum Disorders, 3, 670-684.
Neff, K. D., & Faso, D. J. (2015). Self-compassion and well-being in parents of children with autism. Mindfulness6(4), 938-947.
Neff, L. A., & Karney, B. R. (2004). How does context affect intimate relationships? Linking external stress and cognitive processes within marriage. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 134-148.
Osborne, L. A., & Reed, P. (2010). Stress and self-perceived parenting behaviors of parents of children with autistic spectrum conditions. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(3), 405-414.
Pargament, K. I., Koenig, H. G., & Perez, L. M. (2000). The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. Journal of clinical psychology, 56(4), 519-543.
Pargament, K. I., Koenig, H. G., Tarakeshwar, N., & Hahn, J. (2001). Religious struggle as a predictor of mortality among medically ill elderly patients: A 2-year longitudinal study. Archives of internal Medicine161(15), 1881-1885.
Pargament, K. I., Smith, B. W., Koenig, H. G., & Perez, L. (1998). Patterns of positive and negative religious coping with major life stressors. Journal for the scientific study of religion, 710-724.
Pargament, K., Feuille, M., & Burdzy, D. (2011). The Brief RCOPE: Current psychometric status of a short measure of religious coping. Religions, 2(1), 51-76.
Proulx, C. M., Helms, H. M., & Buehler, C. (2007). Marital quality and personal well‐being: A meta‐analysis. Journal of Marriage and family69(3), 576-593.
Randall, A. K., & Bodenmann, G. (2009). The role of stress on close relationships and marital satisfaction. Clinical Psychology Review, 29, 105–115.
Rao, P., & Beidel, D. (2009). The impact of children with high functioning autism on parental stress, sibling adjustment, and family functioning. Behavior Modification, 33, 437–451.
Rohrbaugh, M. J., Cranford, J. A., Shoham, V., Nicklas, J. M., Sonnega, J. S., & Coyne, J. C. (2002). Couples coping with congestive heart failure: role and gender differences in psychological distress. Journal of Family Psychology16(1), 3.
Seltzer, M. M., Greenberg, J. S., Hong, J., Smith, L. E., Almeida, D. M., Coe, C., & Stawski, R. S. (2010). Maternal cortisol levels and behavior problems in adolescents and adults with ASD. Journal of Autism & Developmental Disorders, 40(4), 457-469.
Smith, L. E., Hong, J., Seltzer, M. M., Greenberg, J. S., Almeida, D. M., & Bishop, S. L. (2010). Daily experiences among mothers of adolescents and adults with autism spectrum disorder. Journal of Autism Developmental Disorders, 40, 167-178.
Story, L. B., & Bradbury, T. N. (2004). Understanding marriage and stress: Essential questions and challenges. Clinical Psychology Review, 23(8), 1139-1162.
Tehee, T., Honan, R., & Hevey, E. (2008). Factors contributing to stress in parents of individuals with autism spectrum disorders. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 22, 34-42.
Tesser, A., & Beach, S. R. (1998). Life events, relationship quality, and depression: an investigation of judgment discontinuity in vivo. Journal of Personality and Social Psychology74(1), 36.