نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد سبزوار

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر استیگما و مولفه‌های مادران کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی شهر سبزوار انجام شد. روش تحقیق نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری این پژوهش شامل همة مادران کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی شهر سبزوار در سال تحصیلی 1395-1396بود که تعداد 34 مادر دارای فرزند با ناتوانی‌های رشدی و ذهنی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (17 نفر) و گواه (17 نفر) جایگزین شدند. آن‌گاه از هر دو گروه پیش‌آزمون به‌عمل آمد.گروه آزمایش مداخله واقعیت درمانی طی10 جلسة 75 دقیقه‌ای به‌صورت هفتگی دریافت نمود، در حالی که گروه گواه هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد. پس از انجام مداخله، از هر دو گروه پس‌آزمون به‌عمل آمد. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامة استاندارد استیگمای ریتشر و همکاران (2003) جمع‌آوری شد. سپس داده‌های جمع-آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تحلیل کواریانس) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که واقعیت درمانی بر استیگما و مولفه‌های آن شامل بیگانگی، تایید تصورات قالبی، تجربة تبعیض اجتماعی، کناره‌گیری اجتماعی مادران کودکانِ دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی موثر است و مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه کنترل در پس-آزمون، به طور معناداری استیگمای کمتری داشتند)001/0(p

کلیدواژه‌ها

اسدی، س. وکیلی، پ. (1394). اثربخشی واقعیت‌درمانی بر اضطراب و افزایش امید به زندگی در بیماران مبتلا به HIV مثبت مراجعه‌کننده به مرکز بیماری­های رفتاری شبکه بهداشت شمیرانات. مطالعات روانشناختی، 102(4)، 95-84.
چوبداری، ع.کاظمی، ف. و پزشک، ش. (1395). اثربخشی روش واقعیت‌درمانی بر کاهش نشانه­های اختلال نافرمانی مقابله­ای در دانش­آموزان پسر، فصلنامهروانشناسیافراداستثنایی، 6(21)، 154-138.
خزان، ک. یونسی، س. فروغان، م. و سعادتی، ه. (1394). اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت‌درمانی بر شادکامی مردان سالمند شهر اردبیل. مجله سالمندی ایران، ۱۰ (۳)، ۱81-۱74.
شفیع‌آبادی، ع. و ناصری، غ. (1388). نظریه­هایمشاورهوروان‌درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
واقعی، س. سالارحاجی، ا. اصغری­پور، ن. و چمنزاری، ح. (1394). تأثیر آموزش روانی بر استیگما در مراقبین خانگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی: کارآزمایی بالینی. فصلنامهمراقبتمبتنیبرشواهد، 5(16)، 76-63.
مل­ پور، م. (1386). کودکاناستثنایی. اصفهان: انتشارات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
Akgul, H. & Yesilyaprak, B. (2015). Adaption of loneliness scale for elderly into Turkish culture: Validity and reliability study. Elderly Issues Research Journal, 8(1), 34-45.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th Ed (DSM-V). Washington, DC.  
American Psychiatric Association. (2016). Neurodevelopmental disorders. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5).
Atli, A. Keldal, G. & Soner, O. (2015). The relationship between the levels of university students’ alienation and loneliness. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 12(29), 149-160.
Barness R, Parish TS. (2006). “Drugs” versus “Reality Therapy”. International Journal of Reality Therapy, 25(2), 43-45.
Bari NS, Majid Bhrinian SA, Azargon H, Abedi H. (2013). The effectiveness of reality therapy on resiliency of divorced women in Neyshabour city. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 6(2), 160-164.
Batigun, A. D. (2005). Suicide Probability: An Assessment Terms of Reasons for Living, Hopelessness and Loneliness. Turkish Journal of Psychiatry, 16(1), 29-39.
Batigun, A. D. (2008). Suicide Risk and Gender: An Evaluation of Suicide in Respect to Interpersonal Relationship Style, Reasons for Living, Loneliness, and Hopelessness. Turkish Journal of Psychology, 23(62), 65-75.
Bhargava, R. (2013). The use of reality therapy with a depressed deaf adult. Clinical Case Studies, 12(5), 388–396.
Bhattacharjee, D. Rai, AK. Singh, NK. Kumar, P. Munda, SK. & Das, B. (2011). Psychoeducation: A Measure to Strenghten Psychiatric Treatment. Delhi Psychiatry Journal, 14(1), 33-9.
Brohan, E. Elgie, R. Sartorius, N. Thornicroft, G. the GAMIAN-Europe Study Group (2010) Self-stigma, empowerment and perceived discrimination among people with schizophrenia in 14 European countries: The GAMIAN-Europe study. Schizophr Research. 122(1-3), 232-238.
Burke, MM. Urbano, RC. & Hodapp, RM. (2011). Subsequent Births in Families of Children with Disabilities: Using Demographic Data to Examine Parents’ Reproductive Patterns. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 116(3), 233–245.
Caterin, LC. (2008). The effect of reality therapy based group counseling on the self esteem. Charlottesville: University of Virginia.
Chu, J. & Richdale, A. (2009). Sleep quality and psychological wellbeing in mothers of children with developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities, 30(6), 1512-1522.
Coleman, S. J. M. Stevelink, S. A. Hatch, S. L. Denny J. A. and Greenberg. N. (2017). Stigma-related barriers and facilitators to help seeking for mental health issues in the armed forces: a systematic review and thematic synthesis of qualitative literature. Psychological Medicine, 47(11):1880-1892.
Corrigan, P. (2004). How stigma interferes with mental health care. American Psychologist, 59(7), 614-625.
Corrigan, P. Druss, B. Perlick, D. (2014). The impact of mental illness stigma on seeking and participating in mental health care. Psychol Sci Public Interest, 15(2), 37-70.
Corey, G. (2013). Theory and practice of counseling and psychotherapy, 9th ed. Belmont, Calif.: Wadsworth; Andover: Cengage Learning [distributor].
Demirel, M. (2010). An Evaluation of Elementary and Secondary Schools’ Class Guidance Curriculum. Education and Science, 35(156), 45-61.
Fall, K. A. Holden, J. M. & Marquis, A. (2004). Theoretical Models of Counseling and Psychotherapy. New York: Brunner-Routledge.
Farnoodian, f. (2016). The effectiveness of group reality therapy on mental health and self-esteem of Students. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 5(9S), 18-24.
Fernández-Alcántara, M. Garcia-Caro, MP. Laynez-Rubio, C. Perez-Marfil, MN. Marti-Garcia, C. Benitez-Feliponi, A … Cruz-Quintana, F. (2015). Feelings of loss in parents of children with infantile cerebral palsy. Disability and Health Journal, 8, 93–101.
Flangan, S. Flangan, R. (2004). Counseling and psychotherapy theory in context and practice skills, strategies and technigues. Jersy: John Willy and Sons.
Frey, L. M. & Wilhite, K. (2005). Our Five Basic Needs Application for Understanding the Function of Behavior. Intervention in School and Clinic, 40(3), 156-160.
Ginieri-Coccossis, M. Rotsika, V. Skevington, S. Papaevangelou, S. Malliori, M. Tomaras, V. & Kokkevi, A. (2013). Quality of life in newly diagnosed children with specific learning disabilities (SpLD) and differences from typically developing children: a study of child and parent reports. Child: Care, Health and Development, 39, 581–591.
Girma, E. Möller-Leimkühler, AM. Müller, N. Dehning, S. Froeschl, G. Tesfaye, M. (2014). Public Stigma against Family Members of People with Mental Illness: Findings from the Gilgel Gibe Field Research Center (GGFRC), Southwest Ethiopia. BMC International Health and Human Rights, 14(2):2-7.
Glasser, W. (1998). Choice Theory: a new psychology of personal freedom. New York: Harper Collins.
Glasser, W. (2001). Counselling with choice theory: The new reality therapy. New York: Harper Collins.
Glasser, W. (2008). Station of the mind: new direction for reality therapy. New York.
Glasser, W. Glasser, C. (2010). The effect of reality therapy based group counseling on the self esteem. University of Virginia.
Goffman, E. (1963). Stigma. Notes on the management of spoiled identity. Penguin books, Middlesex, England.
Goudie, A. Havercamp, S. Jamieson, B. & Sahr, T. (2013). Assessing functional impairment in siblings living with children with disability. Pediatrics, 132(2), e476-83.
Green, S. E. (2007). We’re tired, not sad: Benefits and burders of mothering a child with a disability. Social Science & Medicine, 4(1),150-155.
Han, D. Zhang, D. Y. Li, B. Lv, Z. Huo, X. Li, Y. & Zhong, Y. (2012). Alexithymia in Chinese chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients: The prevalence and related factors of alexithymia. Psychiatry Research, 198, 274–278.
Hamama, R. Ronen, T. & Feigin, R. (2000). Self-control, anxiety, and loneliness in siblings of children with cancer. Social work in health care, 31(1), 63-83.
Hamamci, Z. & Duy, B. (2007). The relationship among social skills, dysfunctional attitudes, irrational beliefs, interpersonal cognitive distortions and loneliness. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 121-130.
Heiman, T. Berger, B. (2007). Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support. Research in Developmental Disabilities, 29(6), 289–300.
Hing, N. Holdsworth, L. Tiyce, M. & Breen, H. (2013). Stigma and problem gambling: Current knowledge and future research directions. International Gambling Studies, 14(1), 64–81.
Jones, L.C. & Parish, T.S. (2005). Ritalinvs choice theory and reality therapy. International journal of reality therapy, 25(1), 30-33.
Kakia, L. (2010) Effect of group counseling based on reality therapy on identity crisis in students of guidance schools. Journal of Fundament Mental Health, 12(1): 430-437.
Kamarudin, K. & Mamat, N. (2015). Stress among the Parents of Children with Learning Disabilities: A Demographical Analysis. International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 2(9), 194-200.
Kayama, M. & Haight, W. (2013). Disability and stigma: How Japanese educators help parents accept their children’s differences. Social Work, 59, 24–33.
Lench, H. C. Levine, L. J. & Whalen, C. K. (2013). Exasperating or exceptional? Parents’ interpretations of their child’s ADHD behavior. Journal of Attention Disorders, 17, 141–151.
Leung, C. Chan, S.,Lam,T.Yau, S. & Tsang, S. (2016). The effect of parent education program for preschool children with developmental disabilities: A randomized controlled trial. Research in Developmental Disabilities, 56, 18-28.
Livingston, JD. (2013). Mental Illness-related Structural Stigma: The Downward Spiral of Systemic Exclusion. Calgary, Alberta: Mental Health Commission of Canada; 2013. Available at: http://www.mentalhealthcommission.ca. Accessed May 18, 2016.
Lopez SJ, Kerr BA. (2006). An open source approach to creating positive psychological practice: A comment on Wong's Strengths-centered Therapy. Psychotherapy (Chic),43(2), 147-50.
MacWinnie, W. S. Poon, C. Y. M. Pun, L. & Cheding, S. (2007). Meta-analysis of stigma and mental health. Social Science & Medicine, 65, 245 – 261.
Marshal, M. (2004). Using adiscipline system to promote learning. International journal of reality Therapy. 24(1), 27-49.
Neupane, D. Dhakal, S. Thapa, S. Bhandari, PM. & Mishra, SR. (2016). Caregivers’ Attitude towards People with Mental Illness and Perceived Stigma: A Cross-Sectional Study in a Tertiary Hospital in Nepal. PLoS ONE, 11(6), e0158113.
Norlin, D. & Broberg, M. (2013). Parents of children with and without intellectual disability: Couple relationship and individual well-being. Journal of Intellectual Disability Research, 57, 552–566.
Panicker, J. & Sachdev, R. (2014). Relations among loneliness, depression, anxiety, stress and problematic internet use. International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences, 2(9), 1-10.
Park, S. & Park, KS. (2014). Family Stigma: A Concept Analysis. Asian Nursing Research (Korean Soc Nurs Sci), 1-7.
Powers, ET. (2011). New Estimates of the Impact of Child Disability on Maternal Employment. The American Economic Review, 91(2), 135–139.
Richards, S. Brady, M. & Taylor, R. (2015). Cognitive and Intellectual Disabilities: Historical Perspectives, Current Practices, and Future Directions. New York: Routledge.
Ritsher JB, Otilingam PG, GraJales M. (2003). Internalized Stigma of Mental Illness: Psychometric Properties of a New Measure. Psychatry Research, 121, 31-49.
Ritsher JB, Phelan JC (2004) Internalized stigma predicts erosion of morale among psychiatric outpatients. Psychiatry Research, 129(3), 257-265.
Sharf, R. S. (2014). Reality Therapy (Trans. D. Gençtanırım). Theories of Psychotherapy and Counseling, Concepts and Cases (Trans. N. Voltan-Acar, Ed.). Nobel Academic Publishing.
Sibitz, I. Unger, A. Woppmann, A. Zidek, T. Amering, M. (2011) Stigma resistance in patients with schizophrenia. Schizophr Bull, 37(2):316-23. 
Slattery, E. McMaho, J. Gallagher, S. (2017). Optimism and benefit finding in parents of children with developmental disabilities: The role of positive reappraisal and social support, Research in Developmental Disabilities, 65, 12-22.
Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan, R. (2004). Counseling and Psychotherapy Theories in Context and Practice: Skills, Strategies, and Techniques. New Jersey: John Wiley & Sons.
Turkdogan, T. & Duru, E. (2011). The Investigation of the Fulfillment Level of Basic Needs in University Students According to Some Sociodemographic Variables. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 11,22, 199 – 223.
Vahidiborji, G, Jadidi, M, Donyavi, R. (2017). Effectiveness of Reality Therapy on Adjustment in Female Adolescents with Anxiety, MOJ Addiction Medicine & Therapy, 3(2): 00029.
Vogel, D. Wade, N. & Hackler, A. (2007). Perceived public stigma and the willingness to seek counseling: The mediating roles of self-stigma and attitudes toward counseling. Journal of Counseling Psychology, 54(1), 40-50.
Watson, M E. Dealy, LA. Todorova, ILG. & Tekwani, Sh. (2014). Choice Theory and Reality therapy: Applied by health professionals. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, 18 (2), 31-51.
World Health Organization (2011a). Children and neurodevelopmental intellectual behavioural disorders.
Wubbolding, R. & Brickell, J. Imhof, L. Rose In-za Kim, R. Lojk, L. & Al-Rashidi, B. (2004). Reality Therapy: A Global Perspective. International Journal for the Advancement of Counselling, 26(3), 219-220.
Wubbolding RE. (2013). Reality therapy for the21st century. Routledge.
Yorgun, A. & Voltan-Acar, N. (2014). The Practicality of Reality Therapy in Turkish Culture: An Analytical Overview. Education and Science, 39(175), 216-226.
Zisman-Ilani, Y. Levy-Frank, I. Hasson-Ohayon, I. Kravetz, S. Mashiach-Eizenberg, M. Roe, D. (2013). Measuring the Internalized Stigma of Parents of Persons with a Serious Mental Illness the Factor Structure of the Parents’ Internalized Stigma of Mental Illness Scale. The Journal of Nervous and Mental Disease, 201(3), 183-187.