نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر درمان مداخلات گروهی (SS-GRIN)، بر بهبود مهارت‌های اجتماعی، تحصیلی و کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم است. روش این پژوهش مورد منفرد(طرح A-B-A) بوده است و با استفاده از نمونه گیری هدفمند3دانش آموز مبتلا به اتیسم انتخاب شدند. جلسات آموزشی بر اساس برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی دی روزیر که حاوی ده درس بود به مدت 5 ماه در قالب 20 جلسه 40 دقیقه‌ای برگزار گردید. با استفاده از سیستم بهبود مهارت‌های اجتماعی(SSIS) حین و پس از هر 3 جلسه آموزشی نیز ارزیابی صورت گرفت. به منظور پیگیری نتایج آموزش یک ماه بعد این پرسشنامه توسط مربی دانش آموزان تکمیل شد. بر اساس نتایج تحلیل دیداری داده‌ها این برنامه در زمینه بهبود مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری برای هر سه شرکت کننده مؤثر بوده است. در زمینه بهبود شایستگی تحصیلی این برنامه برای شرکت کننده اول مؤثر بوده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش به نظر می‌رسد که ماهیت گروهی مداخلات با ایجاد فرصت بیشتر برای تعامل و افزایش انگیزه کودکان برای ارتباط نه‌ تنها منجر به بهبود روابط و مهارت‌های اجتماعی می‌شوند، بلکه همچنین می‌توانند اثر مستقیم و مثبت بر مشکلات رفتاری (شامل کاهش قلدری، رفتار‌های برون ریزی و درون ریزی) بر جای بگذارند. در زمینه اثر بخشی این برنامه بر شایستگی تحصیلی نیاز به تحقیقات بیشتری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Efficacy of a Social Skills Group Intervention for Improving Social Skill, Academic Competence, Behavior Problems in Children with Autism Spectrum Disorders.

نویسندگان [English]

  • afsaneh rahimi 1
  • ahmad yarmohamadian 2
  • Ahmad Abedi 1
  • salar faramarzi 1

1 university of isfahan

2 Associate professor of psychology and education of children with special needs, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University

چکیده [English]

This study aims to evaluate the effect of group intervention treatment on the improvement of social skills, academic competence and the reduction of behavior problems in children with Autism Spectrum Disorders. The study is based on the A-B-A single-subject design. Using the purposive sampling, three students were selected. Training sessions, which were based on Derosier social skills training program, consisted of ten lessons that were held for five months in twenty 40-minute sessions. Using the Social Skills Improvement System (SSIS), during and after each 3-training session, the evaluation was carried out. In order to track the training results, the questionnaire was filled out by the trainer one month later. According to the data visual analysis results, this program succeeded to improve the social skills and behavior problems in all of the three participants. Regarding the improvement of the academic competence, this program proved to be effective only for the first participant. According to the research findings, the nature of the group interventions, which creates more opportunities for interaction and an increase in the motivation for children to relate, not only leads to social skills and relation improvement, but also has a direct and positive impact on the behavior problems( including the reduction of bullying, internalizing and externalizing symptoms). Regarding the effect of this program on academic competence, further research is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Skills Group Intervention
  • academic competence
  • behavior problems
  • Autism Spectrum Disorders
اسدی، ک؛ هومن، ح و لیاقت، ر. (1391). مقایسه مدل‌های تک پارامتری و سه پارامتری تئوری سوال پاسخ در سنجش توانایی دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه توسط ماتریس‌های پیشرونده ریون.تحقیقات روانشناختی،4(13)، 87-71.
احمدی، ج؛ صفری، ط؛ همتیان، م؛ خلیلی، ز (1391). اثربخشی روش تحلیل رفتار کاربردی بر علائم اتیسم. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 10 (4)، 300-292.
Association, A. P. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub.
Attwood, T. (2007). The complete guide to Asperger’s syndrome: London: Jessica Kingsley Publishers.
Bailey, J. S., & Burch, M. R. (2017). Research methods in applied behavior analysis: Routledge.
Baron-Cohen, S., Tager-Flusberg, H., & Lombardo, M. (2013). Understanding other minds: Perspectives from developmental social neuroscience: Oxford University Press.
Baron‐Cohen, S. (2009).Autism: the empathizing–systemizing (E‐S) theory. Annals of the New York Academy of Sciences, 1156(1), 68-80.
Barry, T. D., Klinger, L. G., Lee, J. M., Palardy, N., Gilmore, T., & Bodin, S. D. (2003). Examining the effectiveness of an outpatient clinic–based social skills group for high-functioning children with autism. Journal of autism and developmental disorders, 33(6), 685-701.
Bölte, S., Marschik, P. B., Falck-Ytter, T., Charman, T., Roeyers, H., & Elsabbagh, M. (2013). Infants at risk for autism: a European perspective on current status, challenges and opportunities. European child & adolescent psychiatry, 22(6), 341-348.
Burgess, A. F., & Gutstein, S. E. (2007). Quality of life for people with autism: Raising the standard for evaluating successful outcomes. Child and Adolescent Mental Health, 12(2), 80-86.
Cappadocia, M. C., Weiss, J. A., & Pepler, D. (2012). Bullying experiences among children and youth with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 42(2), 266-277.
Carrington, S. J., Kent, R. G., Maljaars, J., Le Couteur, A., Gould, J., Wing, L., . . . Leekam, S. R. (2014). DSM-5 autism spectrum disorder: In search of essential behaviours for diagnosis. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(6), 701-715.
Chen, P.-Y., & Schwartz, I. S. (2012). Bullying and victimization experiences of students with autism spectrum disorders in elementary schools. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 27(4), 200-212.
Chevallier, C., Kohls, G., Troiani, V., Brodkin, E. S., & Schultz, R. T. (2012). The social motivation theory of autism. Trends in cognitive sciences, 16(4), 231-239.
Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2007). Applied behavior analysis. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 07458
Cotugno, A. J. (2009). Group interventions for children with autism spectrum disorders: A focus on social competency and social skills: Jessica Kingsley Publishers.
de Freitas Feldberg, S. C., de Mello, C. B., Davis, C. L. F., Nogueira, R. G., Bueno, O. F. A., & Muszkat, M. (2012). Neuropsychological and mathematical performance in children and adolescents with brain injury: A multiple-cass study. Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática, 5(2). 122-153.
DeRosier, M. E. (2002). Group interventions and exercises for enhancing children's communication, cooperation, and confidence: Professional Resource Press.
DeRosier, M. E. (2004). Building relationships and combating bullying: Effectiveness of a school-based social skills group intervention. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33(1), 196-201.
DeRosier, M. E., & Gilliom, M. (2007). Effectiveness of a parent training program for improving children’s social behavior. Journal of Child and Family Studies, 16(5), 660-670.
DeRosier, M. E., & Marcus, S. R. (2005). Building friendships and combating bullying: Effectiveness of SS GRIN at one-year follow-up. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34(1), 140-150.
DeRosier, M. E., Swick, D. C., Davis, N. O., McMillen, J. S., & Matthews, R. (2011). The efficacy of a social skills group intervention for improving social behaviors in children with high functioning autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 41(8), 1033-1043.
Developmental, D. M. N. S. Y., & Investigators, P. (2014). Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years-autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2010. Morbidity and mortality weekly report. Surveillance summaries (Washington, DC: 2002), 63(2), 1-21.
Dinstein, I., Thomas, C., Behrmann, M., & Heeger, D. J. (2008). A mirror up to nature. Current Biology, 18(1), R13-R18.
Dodge, K. A., Lansford, J. E., Burks, V. S., Bates, J. E., Pettit, G. S., Fontaine, R., & Price, J. M. (2003). Peer rejection and social information‐processing factors in the development of aggressive behavior problems in children. Child development, 74(2), 374-393.
Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta‐analysis of school‐based universal interventions. Child development, 82(1), 405-432.
Georgescu, A. L., Kuzmanovic, B., Roth, D., Bente, G., & Vogeley, K. (2014). The use of virtual characters to assess and train non-verbal communication in high-functioning autism. Frontiers in human neuroscience, 8(807).1-17.
Green, S. A., Rudie, J. D., Colich, N. L., Wood, J. J., Shirinyan, D., Hernandez, L., . . . Bookheimer, S. Y. (2013). Overreactive brain responses to sensory stimuli in youth with autism spectrum disorders. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 52(11), 1158-1172.
Greenberg, M. T., Domitrovich, C., & Bumbarger, B. (2001). The prevention of mental disorders in school-aged children: Current state of the field. Prevention & treatment, 4(1), 1a.
Gresham, F., & Elliott, S. N. (2008). Social skills improvement system (SSIS) rating scales. Bloomington, MN: Pearson Assessments.
Groth-Marnat, G. (2009). Handbook of psychological assessment: John Wiley & Sons.
Guerra, N., Tolan, P., Eargle, A., Mosley, M., & Dunn, K. (1993). YES I CAN social responsibility training manual for use in small group sessions (Year 2). University of Illinois, Metropolitan Area Child Study: Chicago.
Ha, S., Sohn, I.-J., Kim, N., Sim, H. J., & Cheon, K.-A. (2015). Characteristics of brains in autism spectrum disorder: Structure, function and connectivity across the lifespan. Experimental neurobiology, 24(4), 273-284.
Harrell, A. W., Mercer, S. H., & DeRosier, M. E. (2009). Improving the social-behavioral adjustment of adolescents: The effectiveness of a social skills group intervention. Journal of Child and Family Studies, 18(4), 378-387.
Heyvaert, M., Saenen, L., Campbell, J. M., Maes, B., & Onghena, P. (2014). Efficacy of behavioral interventions for reducing problem behavior in persons with autism: An updated quantitative synthesis of single-subject research. Research in developmental disabilities, 35(10), 2463-2476.
Humphrey, N., & Symes, W. (2010). Responses to bullying and use of social support among pupils with autism spectrum disorders (ASDs) in mainstream schools: A qualitative study. Journal of Research in Special Educational Needs, 10(2), 82-90.
Jamison, T. R., & Schuttler, J. O. (2015). Examining social competence, self-perception, quality of life, and internalizing and externalizing symptoms in adolescent females with and without autism spectrum disorder: a quantitative design including between-groups and correlational analyses. Molecular autism, 6(1), 53.
Kenworthy, L., Yerys, B. E., Anthony, L. G., & Wallace, G. L. (2008). Understanding executive control in autism spectrum disorders in the lab and in the real world. Neuropsychology review, 18(4), 320-338.
Kroeger, K., Schultz, J. R., & Newsom, C. (2007). A comparison of two group-delivered social skills programs for young children with autism. Journal of autism and developmental disorders, 37(5), 808-817.
Lambrechts, A., Yarrow, K., Maras, K., & Gaigg, S. (2014). Impact of the temporal dynamics of speech and gesture on communication in autism spectrum disorder. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 126, 214-215.
Laugeson, E. A., Frankel, F., Gantman, A., Dillon, A. R., & Mogil, C. (2012). Evidence-based social skills training for adolescents with autism spectrum disorders: The UCLA PEERS program. Journal of autism and developmental disorders, 42(6), 1025-1036.
Lecavalier, L. (2005). An evaluation of the Gilliam autism rating scale. Journal of autism and developmental disorders, 35(6), 795-805.
Ledford, J. R., Lane, J. D., Elam, K. L., & Wolery, M. (2012). Using response-prompting procedures during small-group direct instruction: Outcomes and procedural variations. American journal on intellectual and developmental disabilities, 117(5), 413-434.
Matson, J. L., Matson, M. L., & Rivet, T. T. (2007). Social-skills treatments for children with autism spectrum disorders: An overview. Behavior modification, 31(5), 682-707.
McKenney, E. L., Stachniak, C., Albright, J., Jewell, J. D., & Dorencz, J. M. (2016). Defining Success for Students with Autism Spectrum Disorder: Social Academic Behavior in Secondary General Education Settings. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 51(3), 318.
Mottron, L., Dawson, M., Soulieres, I., Hubert, B., & Burack, J. (2006). Enhanced perceptual functioning in autism: an update, and eight principles of autistic perception. Journal of autism and developmental disorders, 36(1), 27-43.
Olsson, N. C., Karlsson, A., Andersson, S., Boström, A., Ljungström, M., & Bölte, S. (2016). Cross-cultural adaptation of the KONTAKT social skills group training program for children and adolescents with high-functioning autism spectrum disorder: a feasibility study. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 4(2), 46-54.
Rao, P. A., Beidel, D. C., & Murray, M. J. (2008). Social skills interventions for children with Asperger’s syndrome or high-functioning autism: A review and recommendations. Journal of autism and developmental disorders, 38(2), 353-361.
Reichow, B., Steiner, A. M., & Volkmar, F. (2013). Cochrane review: social skills groups for people aged 6 to 21 with autism spectrum disorders (ASD). EvidenceBased Child Health: A Cochrane Review Journal, 8(2), 266-315.
Schohl, K. A., Van Hecke, A. V., Carson, A. M., Dolan, B., Karst, J., & Stevens, S. (2014). A replication and extension of the PEERS intervention: examining effects on social skills and social anxiety in adolescents with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 44(3), 532-545.
Sellinger, V. J., & Elder, J. H. (2016). Parent training intervention to manage externalizing behaviors in children with autism. Journal of Pediatric Health Care, 30(1), 73-77.
Volker, M. A., Lopata, C., Smerbeck, A. M., Knoll, V. A., Thomeer, M. L., Toomey, J. A., & Rodgers, J. D. (2010). BASC-2 PRS profiles for students with high-functioning autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 40(2), 188-199.
Walsh, C. E., Mulder, E., & Tudor, M. E. (2013). Predictors of parent stress in a sample of children with ASD: Pain, problem behavior, and parental coping. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(2), 256-264.
Watkins, L., Kuhn, M., Ledbetter-Cho, K., Gevarter, C., & O’Reilly, M. (2017). Evidence-based social communication interventions for children with autism spectrum disorder. The Indian Journal of Pediatrics, 84(1), 68-75.
Webster-Stratton, C., & Reid, M. J. (2004). Strengthening social and emotional competence in young children—The foundation for early school readiness and success: Incredible years classroom social skills and problem‐solving curriculum. Infants & Young Children, 17(2), 96-113.
Williams, J. H. (2008). Self–other relations in social development and autism: multiple roles for mirror neurons and other brain bases. Autism Research, 1(2), 73-90.
Wilson, C. E., Happé, F., Wheelwright, S. J., Ecker, C., Lombardo, M. V., Johnston, P., . . . Lai, M. C. (2014). The neuropsychology of male adults with high‐functioning autism or asperger syndrome. Autism Research, 7(5), 568-581.
Yang, D. Y.-J., Rosenblau, G., Keifer, C., & Pelphrey, K. A. (2015). An integrative neural model of social perception, action observation, and theory of mind. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 51, 263-275.
Yoo, H. J., Bahn, G., Cho, I. H., Kim, E. K., Kim, J. H., Min, J. W., . . . Bong, G. (2014). A Randomized Controlled Trial of the Korean Version of the PEERS® Parent‐Assisted Social Skills Training Program for Teens With ASD. Autism Research, 7(1), 145-161.