دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1396 
9. رویکرد آدلر-گلاسر به اختلال نافرمانی مقابله ای: مطالعه مروری نظامند

صفحه 199-214

10.22054/jpe.2018.32688.1788

سید محمد سید محمودیان؛ حمید علیزاده؛ شهلا پزشک؛ احمد برجعلی؛ نور علی فرخی