مقاله پژوهشی
تجربه زیسته ی مربیان دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی: پژوهش کیفی پدیدارشناسی

نیره نقدی؛ باقر غباری بناب

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7715

چکیده
  چکیده مربیان بخش قابل ‌توجهی از روز را با دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی می‌گذرانند و از تجربیات زیستۀ آن‌ها می‌توان اطلاعات مفید و گران‌بهایی استخراج کرد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر کشف تجربۀ زیستۀ مربیان دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی در ارتباط با ویژگی‌ها، رفتارها، تعاملات، واکنش‌های بین خود و دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی می‌باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش مهارت‌های حرکتی در پیش‌بینی مهارت اجتماعی و رفتار چالشی (تکراری) کودکان با اختلال طیف اتیسم

سعید رضایی؛ منا لاری لواسانی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، صفحه 19-33

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.21418.1545

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ مهارت‌های حرکتی با مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای چالشی کودکان با اختلال طیف اتیسم انجام شده‌است. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری، شامل کلیۀ کودکان پسر با اختلال مراکز ویژۀ اتیسم شهر تهران در سال 1396- 1395 است. از کل جامعۀ هدف، تعداد 50 پسر با اختلال طیف اتیسم در دامنۀ سنی 5 تا 14 سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه بازی‌های زبان‌شناختی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با نارساخوانی

نعمت الله لدنی فرد؛ ستاره شجاعی؛ قربان همتی علمدارلو

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، صفحه 35-52

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.6033.1182

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه بازی‌های زبان‌شناختی بر عملکرد خواندن (سرعت، درک‌مطلب و دقت خواندن) دانش‌آموزان پسر با نارساخوانی سنین 8 تا 12 ساله، به روش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) و به روش نمونه‌گیری هدفمند از بین دانش‌آموزان سنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تکنیک خودآموزش‌دهی در بهبود عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان

فرزانه امراللهی بیوکی؛ عباسعلی حسین خانزاده

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، صفحه 53-73

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.20839.1532

چکیده
  نارساخوانی رایج‌ترین مقوله ناتوانی یادگیری است که به تأخیر و نارسایی در توانایی خواندن مربوط می‌شود و با نارسایی قابل ملاحظه در پیدایش مهارت‌های شناخت واژگان و فهم مطالب خوانده‌شده مشخص می‌شود. براین اساس هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تکنیک خودآموزی بر مهارت‌های خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان با نشانگان نارساخوانی بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی (مطالعه موردی: مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی شهر تهران)•

حسن جعفری؛ محمود ابولقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ اباصلت خراسانی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، صفحه 75-95

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.22681.1581

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف" طراحی الگوی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی" انجام شد. روش پژوهش، آمیخته بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل کلیه خبرگان آموزش و پرورش و علوم تربیتی بود. نمونه آماری برابر 15 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردید. در بخش کمی، جامعۀ آماری کلیۀ معلمان ابتدایی گروه کم‌توان ذهنی شهر تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش برنامه‌ی سال‌های باورنکردنی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی

عادل محمدزاده؛ امیر قمرانی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، صفحه 97-119

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.22413.1576

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی برنامه‌ی سال‌های باورنکردنی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان با کم‌توانی‌ذهنی خفیف انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش کلیه‌ی دانش آموزان 11-6 سال با کم‌توانی‌ذهنی را شامل می‌شد که در سال تحصیلی 96-95 در مدارس استثنایی شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برازش نقش واسطه‌ای گفتار با خود در پیش بینی خودتنظیمی رفتاری بر اساس رشد زبان و دلبستگی ایمن در کودکان کاشت حلزون شده‌ی شنوایی

کورش امرایی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، صفحه 121-141

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.16827.1437

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی خودتنظیمی رفتاری کودکان کاشت حلزون شده‌ی شنوایی بر اساس رشد زبان و دلبستگی ایمن؛ نقش واسطه‌ای گفتار با خود است. در این مطالعه همبستگی، 114 کودک کاشت حلزون شده با دامنه سنی 7-3 سال که حداقل یک سال از برنامۀ کاشت حلزون آن گذشته است بصورت روش در دسترس انتخاب شدند. آزمون رشد زبان (نیوکامل و هامیل، 1997)، مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پویش الزام های تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزانِ با آسیب شنوایی (مطالعه موردی)

رحیم شالیان؛ سید امیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ سیدمحسن اصغری نکاح

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، صفحه 143-173

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7723

چکیده
  پژوهش حاضر با هدفِ فهم الزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزانِ با آسیب‌‌ شنوایی انجام شده است. این پژوهش با رویکردکیفی و استفاده از راهبردهای مطالعه موردی بر روی دوفرد با آسیب‌‌ شنوایی انجام شد و موردهای مطالعه، با استفاده از تکنیک "بیشترین تفاوت یا تشابه" انتخاب شدند. داده‌ها با ابزار مشاهده فیلم‌ها، بررسی اسناد، مصاحبه‌نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر آموزش برنامه حل مسئله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان

کیوان کاکابرایی؛ علیرضا مرادی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، صفحه 175-202

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7724

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش حل مسئله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون - پیگیری با گروه گواه بود. تعداد 120 دانش‌آموز با میانگین سن و پایه تحصیلی به ترتیب 11 و 5 ، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایشی (60 نفر) و گواه (60 نفر) ...  بیشتر