نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

3 استاد ممتاز گروه روانشناسی و آموزش کودکان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه رضایتمندی زناشویی و سلامت روان والدین خویشاوند و غیر خویشاوندکودکان کم توان ذهنی بود. طرح ‌پژوهش، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری کلیة والدین کودکان کم توان ذهنی شهرهای شیراز، مرودشت و فسا در استان فارس بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری گروه های در دسترس شامل150 نفر از والدین (50نفرخویشاوند،100نفرغیرخویشاوند) انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از مقیاس تجدید نظر شده رضامندی زوجیت افروز – 1389 و فرم 28 سئوالی پرسشنامه سلامت عمومی(G.H.Q.28) استفاده گردید. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری t مستقل، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار آماریSPSS ویرایش23 انجام گرفت. نتایج نشانگر عدم وجود تفاوت معنادار رضایتمندی زناشویی (0/05 < 0/87 =sig) و سلامت روان (0/05 < 0/58 =sig) در بین والدین خویشاوند و والدین غیر خویشاوند کودکان کم توان ذهنی بود. همچنین رابطه معناداری در سطح 0/05 بین رضایتمندی زناشویی و سلامت روان، در هیچیک از دو گروه والدین خویشاوند و غیر خویشاوند کودکان کم توان ذهنی دیده نشد.

کلیدواژه‌ها

پورصدوقی، ا.، ایوبی‌آواز‌، ک.، و محمدی‌، م. ‌(1393). بررسی و مقایسه سلامت روان مادران کودکان کم‌توان ذهنی با مادران کودکان عادی. چکیده مقالات ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده‌، دانشگاه شهید بهشتی‌، پژوهشکده خانواده.
تقوی‌، س. م. ر. ‌(1387). هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q) بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز. دانشور رفتار دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد. 15 (28)، 51-69.
جمالی، ع.، لواسانی، م.، و زهراکار، ک. (1393). اثربخشی آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط زناشویی بر رضایت‌مندی زناشویی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه ذهنی. چکیده مقالات ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
حسن پور، ا.، سیف نراقی، م.، قره خانی، ا.، و جعفری، م. (1391). بررسی رابطۀ دلبستگی به خدا و سلامت روان در والدین کودکان استثنایی و عادی شهر همدان. فصلنامۀ افراد استثنایی، 2 (6)، 74-90.
خدایاری فرد، م.، فقیهی، ع.، شکوهی یکتا، م.، غباری بناب، ب.، و رحیمی نژاد، ع. (1391). مبانی نظری و روش شناسی مقیاس‌‌های دینداری ‌(به انضمام پرسشنامه‌‌های دینداری). تهران: انتشارات آوای نور.
دهقانی، ز.، بیابانیان، م.، رحیم نهال، ز.، و قربان‌پور، ع. (1393). بررسی رابطه سرسختی روان شناختی و بهزیستی معنوی با سلامت روان والدین کودکان عقب مانده ذهنی. چکیده مقالات ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
قراشی،ک.، سرندی، پ.، و فرید، ا. (1392). مقایسه میزان استرس و رضایت‌مندی زناشویی در والدین کودکان کم شنوا و عادی. نشریه شنوایی شناسی. 22 (1)، 25-40.
نعمتی، ش.، افروز، غ.، عسگری، ع.، و غباری بناب‌، ب. (1391). شیوع ازدواج‌‌های خویشاوندی در والدین کودکان ناشنوا و عادی در اردبیل. نشریه شنوایی شناسی. 21 (2)، 44-62.
یارمحمدیان، ا. (1391). بهداشت روانی کودکان و نوجوانان استثنایی و خانواده‌‌های آنان. اصفهان: نشر آموخته.
Auten, D., & Crocker, M. (2014). Marital status and personal well –beings: A literature review. Family Relations.
Barnet, W. S. & Boyce, G.C.‌(2008). Effect of children with blindness on parents activities. Journal of child & Family Studies .56, 87.95
 Bergin, A.E. (2011). Values and religious issues in psychotherapy and mental health. American Psychologist.46, 394.408
Brobst, J. B., Clopton, J. R., & Hendrick, S. S. (2009). Parenting children with autism spectrum disorders: The couple's relationship. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities24(1), 38-49.
Hastings, R. P., Kovshoff, H., Ward, N. J., Degli Espinosa, F., Brown, T., & Remington, B. (2005). Systems analysis of stress and positive perceptions in mothers and fathers of pre-school children with autism. Journal of autism and developmental disorders35(5), 635.
Chaudhari, N. P., Patel. H. j. (2014). A study about marital adjustment among female of urban & rural ehsana (Gujarat). Journal of personality & clinical studies, 1(2), 70-71.
Collins, C. (2013). Parent-Reported Health-Related Quality of Life in Children with Congenital Hearing. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 14, 203.212.
Emerson, E., & Llewellyn, G. (2008). The mental health of Australian mothers and fathers of young children at risk of disability. Australian and New Zealand Journal of Public Health32(1), 53-59.
Francis, L. J., Gibson, H. M., & Robbins, M. (2001). God images and self-worth among adolescents in Scotland. Mental Health, Religion & Culture4(2), 103-108.
Glidden, L. M. (2012). Family well-being and children with intellectual disability. The Oxford handbook of intellectual disability and development303, 317.
Haldy, M. B., & Hanzlik, J. R. (1990). A comparison of perceived competence in child-rearing between mothers of children with Down syndrome and mothers of children without delays. Education and training in mental retardation, 132-141.
Hintermair, M. (2006). Parental resources, parental stress, and socioemotional development of deaf and hard of hearing children. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education11(4), 493-513.
Ki, Y. W., & Joanne, C. C. Y. (2014). Stress and marital satisfaction of parents with children with disabilities in Hong Kong. Psychology5(05), 349.
Kim, S. S., Reed, P. G., Hayward, R. D., Kang, Y., & Koenig, H. G. (2011). Spirituality and psychological well‐being: Testing a theory of family interdependence among family caregivers and their elders. Research in nursing & health34(2), 103-115.
Lau, W., & Peterson, C. C. (2011). Adults and children with Asperger syndrome: Exploring adult attachment style, marital satisfaction and satisfaction with parenthood. Research in Autism Spectrum Disorders5(1), 392-399.
Abbeduto, L., Seltzer, M. M., Shattuck, P., Krauss, M. W., Orsmond, G., & Murphy, M. M. (2004). Psychological well-being and coping in mothers of youths with autism, down syndrome, orfragile X syndrome. American Journal on Mental Retardation109(3), 237-254.
Ogeston, Paula, L., & Myers, Barbara, J. (2013), Hope and worry in mothers of children with an autism spectrum disorder or Down syndrome. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(4), 1378-1384.
Gau, S. S. F., Chou, M. C., Chiang, H. L., Lee, J. C., Wong, C. C., Chou, W. J., & Wu, Y. Y. (2012). Parental adjustment, marital relationship, and family function in families of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders6(1), 263-270.
Roizblatt, A., Kaslow, F., Rivera, S., Fuchs, T., Conejero, C., & Zacharias, A. (1999). Long lasting marriages in Chile. Contemporary Family Therapy21(1), 113-129.‏
Saloviita, T., Itälinna, M., & Leinonen, E. (2003). Explaining the parental stress of fathers and mothers caring for a child with intellectual disability: A double ABCX model. Journal of Intellectual Disability Research47(4‐5), 300-312.
Saynder, C. R. (2009).coping with stress.oxford university press.
Lonsdale, G. (1978). Family life with a handicapped child: The parents speak. Child: care, health and development4(2), 99-120.‏
Stoneman,R & Berman,P(2012).Marital conflict and depression in the context of marital discord. Cognitive Therapy and Research, 25, 112-125.
Stuart, M., & McGrew, J. H. (2009). Caregiver burden after receiving a diagnosis of an autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders3(1), 86-97.‏
Lucas-Thompson, R., & Clarke-Stewart, K. A. (2007). Forecasting friendship: How marital quality, maternal mood, and attachment security are linked to children's peer relationships. Journal of Applied Developmental Psychology28(5-6), 499-514.‏
Turner,G (2015). Psychological Counseling with parents of children with special needs. Mc-Grew hill.
Meinzen-Derr, J., Lim, L. H., Choo, D. I., Buyniski, S., & Wiley, S. (2008). Pediatric hearing impairment caregiver experience: Impact of duration of hearing loss on parental stress. International journal of pediatric otorhinolaryngology72(11), 1693-1703.‏