مقاله پژوهشی
1. اثربخشی بازی‌درمانی‌گروهی بر بهبود روابط بین‌فردی و پذیرش اجتماعی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

عباسعلی حسین‌خانزاده؛ ربابه قلی زاده؛ محبوبه طاهر؛ حسین حیدری؛ فاطمه مبشری

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1397، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.23949.1604

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بازی­ درمانی گروهی بر بهبود روابط بین ­فردی و پذیرش اجتماعی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی انجام شد. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش ­آزمون و پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی دختر کلاس‌های چهارم تا ششم شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی شهرستان رشت در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تأثیرآموزش نظریه‌ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری

نجیمه قربانی؛ سوسن جباری

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1397، صفحه 237-259

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.34845.1832

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شد. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی و از توع طرح پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری شهر شیراز بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر از دانش‌آموزان پسر مبتلا به ناتوانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مقایسه رضایتمندی زناشویی و سلامت روان والدین خویشاوند و غیر خویشاوند کودکان کم توان ذهنی

جلال کلانتری؛ سیامک سامانی؛ غلامعلی افروز؛ ژاله رفاهی

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1397، صفحه 21-35

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.13980.1387

چکیده
  چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه رضایتمندی زناشویی و سلامت روان والدین خویشاوند و غیر خویشاوندکودکان کم توان ذهنی بود. طرح ‌پژوهش، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری کلیة والدین کودکان کم توان ذهنی شهرهای شیراز، مرودشت و فسا در استان فارس بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری گروه های در دسترس شامل150 نفر از والدین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. طراحی بسته مداخله بهنگام عصب – روانشناختی کودک محور و ارزیابی اثربخشی آن بر عملکرد زبان کودکان با تاخیر رشد شناختی

محمد حسینعلی زاده؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1397، صفحه 37-55

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.31620.1765

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین بسته مداخه بهنگام عصب- روانشناختی کودک محور و ارزیابی اثربخشی آن بر عملکرد زبان کودکان با تاخیر رشد شناختی است. روش پژوهش نیمه آزمایشی است و از طرح پیش‌آزمون ، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جمعیت مورد مطالعه پژوهش را کلیه کودکان 4 تا 6 ساله دارای تاخیر رشدی تشکیل داده‌اند که در مهدکودک‌ها و مراکز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مقایسه نارسایی هیجانی، خود دلسوزی و سبک های شوخ طبیعی بین والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی

هیوا محمودی؛ محسن جلالی؛ فایق احمدی سلیمانیه

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1397، صفحه 57-78

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.25826.1645

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه نارسایی هیجانی، خود دلسوزی و سبک های شوخ طبیعی بین والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی - مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین کودکان کم توان ذهنی (160=N) و والدین کودکان عادی شهرستان سقز بودند که از بین آنها 80 نفر والد کودکان کم توان ذهنی به شیوه دردسترس و 80 نفر والد کودکان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تاثیرآموزش مهارتهای حرکتی ظریف بر توجه انتخابی و ادراک دیداری دانش-آموزان دارای اختلال ریاضی دوره اول ابتدایی

زهرا فیض آبادی؛ علی محمد ناعمی

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1397، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.32243.1774

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی ظریف بر توجه انتخابی و ادراک دیداری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی دوره اول ابتدایی شهر سبزوار در سال 1396 انجام شد. این پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 34 نفر از دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی در دورة اول ابتدایی سبزوار به صورت تصادفی ساده انتخاب شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. فراتحلیل نقش جنسیت و سن آزمودنی‌ها بر اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی اختلال‌های یادگیری

سعید محمدی مولود؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیبر

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1397، صفحه 101-194

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.33512.1808

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ترکیب نتایج پژوهش‌های مختلف و دستیابی به یک نتیجه‌ی کلی در خصوص اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر  اختلال‌های یادگیری و نیز تعیین نقش جنسیت و سن آزمودنی‌ها در میزان اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر اختلالات یادگیری؛ با استفاده از روش فراتحلیل به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه‌ی مطالعات انجام‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. نقش نگرانی، امید و معنای زندگی در پیش‌بینی سلامت روانی مادران دارای فرزند کم‌توان‌ ذهنی

علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری کیوی؛ سمیرا غلامی

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1397، صفحه 195-214

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.20192.1516

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نگرانی، امید و معنای زندگی در پیش‏بینی سلامت روان مادران دارای فرزند کم‌توان‌ذهنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. کلّیه‌ی مادران دارای فرزند کم‌توان‌ذهنی تحت پوشش مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر اردبیل در سال 95-1394 جامعه‌ی آماری این پژوهش را تشکیل می‌دادند که از میان آنها با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. مقایسه امیدتحصیلی، سرزندگی‌تحصیلی و درگیری‌تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی

یوسف دهقانی؛ صادق حکمتیان؛ مرضیه پاسالاری

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1397، صفحه 215-236

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.35387.1845

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه امیدتحصیلی، سرزندگی‌تحصیلی و درگیری‌تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری دبستانی مدارس شهر بوشهر که در سال تحصیلی97-1396 مشغول به تحصیل بودند، می‌باشد. آزمودنی‌های ...  بیشتر