رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان

جعفر رحمن زاده مقدم؛ گلاویژ علیزاده؛ محمد رستمی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، ، صفحه 211-234

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.55178.2216

چکیده
  نوجوانان به عنوان یکی از گروه‌های سنی آسیب‌پذیر در معرض انواع مشکلات روانشناختی قرار دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با مشکلات رفتاری درون‌سازی شده و برون‌سازی شده بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش 362 دانش‌آموز پسر دوره متوسطه شهر بوکان، با استفاده ...  بیشتر