نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان، آذربایجان غربی، ایران

2 دکترای روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان، بوکان ، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

نوجوانان به عنوان یکی از گروه‌های سنی آسیب‌پذیر در معرض انواع مشکلات روانشناختی قرار دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با مشکلات رفتاری درون‌سازی شده و برون‌سازی شده بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش 362 دانش‌آموز پسر دوره متوسطه شهر بوکان، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های مشکلات رفتاری آخنباخ (1991)، طرحواره یانـگ (1998) و فرم کوتاه نئو (1992) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب 12 و 26 درصد از واریانس مشکلات رفتاری درون سازی و 15 و 20 درصد واریانس مشکلات رفتاری برون‌سازی شده ناشی از طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی در دانش‌آموزان می باشد. نتیجه‌گیری: طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی توان پیش‌بینی کنندگی مشکلات رفتاری درون‌سازی شده و برون‌سازی شده در دانش‌آموزان را دارند.

کلیدواژه‌ها