واکاوی محدودیت‌های تحصیلی دانشجویان نابینا و کم‌بینا: یک پژوهش کیفی

یوسف ادیب؛ احد عظیمی آقبلاغ

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، ، صفحه 99-132

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.56797.2251

چکیده
  در پژوهش حاضر هدف، توصیف و فهم ادراک‌ دانشجویان نابینا و کم بینا از محدودیت‌ها تحصیلی آنان در سطح آموزش عالی بود. مطالعه حاضر در سال تحصیلی 99-1398 با رویکرد کیفی، از نوع تحلیل محتوای کیفی عرفی انجام شد. از میان جامعة دانشجویان نابینا و کم بینا، تعداد 12 نفر از دانشجویان این طیف، با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب، و در مصاحبة ...  بیشتر