اثربخشی تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه‌ای بر انعطاف‌پذیری شناختی دانش آموزان بیش‌فعال ورزشکار

فرشته عموزاده؛ حسن غرایاق زندی؛ منوچهر مرادی سبزوار؛ رضا رستمی؛ علی مقدم زاده

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، ، صفحه 47-75

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.57509.2264

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر انعطاف‌پذیری‌شناختی دانش‌آموزان بیش‌فعال ورزشکار است. در این پژوهش از بین 79 دانش‌آموز ورزشکار مبتلابه اختلال بیش‌فعالی تعداد 30 دانش‌آموز به شکل تصادفی انتخاب‌شده و بر اساس سن و جنس و نتایج پیش‌آزمون که به‌وسیله آزمون دسته‌بندی کارت‌های ویسکانسین انجام شد، ...  بیشتر