تدوین مدل رضایتمندی تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش بر اساس عوامل مؤثر بر آن: یک مطالعه داده‌بنیاد

سارا نجاتی فر؛ علی آقازیارتی؛ احمد عابدی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، ، صفحه 141-174

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.59758.2298

چکیده
  رشد و توسعه هر جامعه متأثر از نیروی آموزش­دیده آن جامعه بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی و فراهم کردن آن­ها، گامی به‌سوی توسعه پایدار است. این پژوهش باهدف کشف و بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی دانش­آموزان تیزهوش انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش داده­بنیاد بوده و گردآوری داده­ها از طریق مصاحبه ...  بیشتر