مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی و نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اختلال یادگیری

ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ بیتا مشتری صحنه

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، ، صفحه 175-206

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.60612.2319

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی و نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دختر با اختلال یادگیری مقطع ابتدایی بود. روش پژوهش، آزمایشی با کارآزمایی بالینی و با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون چند گروهی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی مراجعه‌کننده به مرکز اختلالات یادگیری شهرستان مراغه در ...  بیشتر