اثر بازخورد تطبیقی- اجتماعی بر عملکرد تکلیف تولید نیرو در دختران با کم‌توانی ذهنی

ربابه رستمی؛ مونا رضایی؛ سوسن جباری

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1394، ، صفحه 123-139

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1548

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین اثر بازخورد تطبیقی- اجتماعی براجرای تکلیف تولید نیرو در دختران با کم­توانی­ذهنی بود. روش پژوهش، آزمایشی با طرحپیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. از بین دانش­آموزان دختر با کم­توانی­ذهنیشهرستان شیراز46 دانش­آموز دختر  به روشنمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت­کنندگان بر اساس آزمون بیشترین ...  بیشتر