اختلالات عصب- تحولی همبود با ناشنوایی در کودکان: مروری نظام‌دار بر مطالعات گذشته

فاطمه نیک خو؛ عسگر چوبداری

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، ، صفحه 19-54

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.55757.2226

چکیده
  همبودی اختلالات عصب-تحولی ناشنوایی در پژوهش‌های متعددی تایید شده که این موضوع لزوم توجه بیشتر به رویکردهای تشخیصی و توانبخشی در این حوزه را برجسته می‌سازد. هدف مطالعه حاضر مروری نظامدار بر اختلالات عصب-تحولی همبود با ناشنوایی در کودکان می‌باشد. مطالعه مروری حاضر با جستجوی جامع و با استفاده از کلیدواژه‌های Deafness‌، Comorbid Disorder‌، Neurodevelopmental ...  بیشتر

اثربخشی روش واقعیت‌درمانی بر کاهش نشانه‌های دانش‌آموزان پسر با اختلال نافرمانی مقابله‌ای

عسگر چوبداری؛ فرنگیس کاظمی؛ شهلا پزشک

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 137-152

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1917

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی روش واقعیت‌درمانی بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دانش‌آموزان پسر پایه پنجم و ششم دبستان در شهر تهران انجام شد. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان پسر پایه پنجم و ششم دبستآن‌های پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی ...  بیشتر