مشخصه های واژگانی در گفتار بزرگسالان کم توان ذهنی

الهه اکبری؛ علی قربانی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، ، صفحه 95-108

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1915

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی مشخصه های واژگان شامل غنای واژگانی ، تعداد کل واژگان و درصد انواع کلمات قاموسی در گفتار افراد کم توان ذهنی و نیز مشخص نمودن درصد و مقایسه آنها با گفتار افراد طبیعی است.در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، جامعه مورد بررسی 10 بزرگسال کم توان ذهنی با بهره هوشی 40-52 و در گروه تربیت پذیر بالا قرارداشتند که از طریق آزمون ...  بیشتر