برازش مدل علی مبتنی بر اختلالات رفتاری برونی‌سازی شده براساس کارکردهای اجرایی مغز با نقش میانجی مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

سیف الله آقاجانی؛ علی کرمانی؛ متینه عبادی؛ علی سلمانی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402، ، صفحه 239-271

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74206.2587

چکیده
  ناسازگاری‍ها و اخـتلالات رفتـاری در بزرگ‌سالی و نوجـوانی اغلب از بی‍توجهی به مسائل و مشکلات عاطفی- رفتار‍ی کودک ناشی می‍شود. از این‍رو، هدف پژوهش حاضر برازش مدل علی مبتنی بر اختلالات رفتاری برونی‍سازی شده بر اساس کارکردهای اجرایی مغز با نقش میانجی مهارت‍های اجتماعی در دانش‍آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‍فعالی ...  بیشتر