مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی- رفتاری بر ویژگی‌های شخصیتی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

فرخ لقا عکافی بروجنی؛ معصومه بهبودی؛ فریده دوکانه ای فرد

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، ، صفحه 157-188

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.76722.2632

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی- رفتاری بر ویژگی­های شخصیتی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شد. این مطالعه یک پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون و گروه کنترل بود. 45 مادر دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌طور ...  بیشتر