نویسنده = عبداللهی بقرآبادی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش والدین شناختی رفتاری بر نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 109-123

10.22054/jpe.2015.1916

مهدی قدرتی میرکوهی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ قاسم عبداللهی بقرآبادی