اثر آموزش حالت‌های ذهنی بر نظریه‌ذهن دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

مهدی عبداله‌زاده رافی؛ نرگس ادیب سرشکی؛ مریم حسن‌زاده اول؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ عباسعلی یزدانی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، ، صفحه 123-158

چکیده
  نظریه ذهن توانایی پیش­بینی و شرح دادن رفتار خود و دیگران با توجه به حالت‌های ذهنی است و برای برقراری تعاملات اجتماعی ضروری است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهند کودکان کم‌توان ذهنی در نظریه ذهن با نارسایی و تحول نایافتگی روبرو هستند. پژوهش حاضر، در پی بررسی اثر آموزش حالت‌های ذهنی بر نظریه ذهن دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی ...  بیشتر