مقایسه هوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دوره متوسطه زاهدان

حسین جناآبادی؛ مهدیه سرحدی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، ، صفحه 159-170

چکیده
    پژوهش حاضر باهدفمقایسههوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دوره متوسطه شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 91-90 انجام شد.روش پژوهش از نوعمقطعیمقایسه‌ای بود که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی تعداد240دانش‌آموزتیزهوش و عادی دوره متوسطه شهر زاهداناز طریق پرسشنامه‌هایهوش هیجانی و سبک دلبستگی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها ...  بیشتر