نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشیار، دکترای روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دستیار علمی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور سراوان

چکیده

 
پژوهش حاضر باهدفمقایسههوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دوره متوسطه شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 91-90 انجام شد.روش پژوهش از نوعمقطعیمقایسه‌ای بود که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی تعداد240دانش‌آموزتیزهوش و عادی دوره متوسطه شهر زاهداناز طریق پرسشنامه‌هایهوش هیجانی و سبک دلبستگی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها از طریق آزمون‌های تی برای گروه‌های مستقل با کمک نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد: دانش‌آموزان تیزهوش در مقایسه با دانش‌آموزان عادیتیزهوشهوش هیجانی بالاتری دارند،ازنظرسبک‌های دلبستگی، دانش‌آموزان تیزهوش سبک دلبستگی ایمن و دانش‌آموزان عادی سبک‌های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا را داشتند. با توجه به یافته‌ها آموزش هوش هیجانی و سبک دلبستگی ایمن به دانش‌آموزان به‌ویژهدانش‌آموزان عادی توصیه می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها

اکبرزاده، حسین، نقی زاده، حسن.(1393). بررسی رابطه هوش عاطفی و فرسودگی مدیران و پرستاران بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، طب کار،6(1):37-47.
بشارت، محمدعلی، گلی نژاد، محمد، احمدی، علی اصغر. (1382). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و مشکلات بین شخصی، اندیشه و رفتار،8(4):74-81.
خجسته مهر، رضا، امان الهی، عباس، زهره‌ای، اسماعیل، رجبی، غلامرضا. (1393). سبک‌های‌دلبستگی، اسناد علّی و اسناد مسئولیت به‌عنوان پیش‌بین‌های خشونت علیه زنان، روانشناسی خانواده،1(1):41-52.
دلپسند، منصور، نصیری پور، اشکان، رئیسی، پوران، شهابی، مسعود. (1390). رابطه هوش عاطفی بافرسودگی شغلی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه، مجله پرستاری مراقبت ویژه،4(9)،79-86.
 رحیمی نژاد، عباس، رحیمیان بوگر، اسحاق، اصغرنژادفرید، علی‌اصغر. (1387). رابطه سبک دلبستگی با سلامت روان در بزرگسالان زلزله‌زده شهرستان بم، پژوهش‌های روان‌شناختی،11(1 و 2):12-46.
عباسپور، پرستو، احمدی، سارا، احمدی، سید مجتبی، سیدی اصل، سیدتیمور. (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کمال‌گرایی در پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان، تحقیقات بالینی در پیراپزشکی،3(3):160-168.
فهیم دوین، حسن، امیرتاش، علی محمد، کریمی، یوسف، هادوی، سیده فریده. (1386). رابطه هوش عاطفی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور و ارائه الگو، نشریه حرکت، (32)،201-216.
کشتکاران، علی، حاتم، ناهید، رضایی، ریتا، لطفی، منصوره. (1390). رابطه هوش عاطفی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فصلنامه حکیم، 14 (4):211-218.
لیوارجانی، شعله، گل‌محمدنژاد، غلامرضا، قاسم شهانقی، معصومه. (1388). بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره دبیرستانی تیزهوش و عادی شهرستان خوی،آموزش و ارزشیابی،2(5):185-210.
مختاری پور، مرضیه، سیادت، سید علی. (1384). مدیریت و رهبری باهوش هیجانی، تدبیر، 16 (165):18-20.
نایبی نیا، انورسادات، سالاری، پروین، مدرسغروی، مرتضی. (1393). بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با تنش، اضطراب و افسردگی، اصول بهداشت روانی،13(2):194-202.
Bar-On R, Parker JDA. (2000). Handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment and application at home, school and in the workplace, San Francisco: Jossey-Bass.
Cassidy J, Shaver PR. (2008). Handbook of attachment: Theory, research and clinical applications, NewYork, London: Guilford.
Collins NL, Cooper L, Albino A, & Allard L. (2002). Psychosocial vulnerability from adolescence to adulthood: A prospective study of attachment style differences in relationship functioning and partner choice, J Pers,70(6): 965-1007.
Herkenhoff L. (2004). Culturally tuned emotional intelligence: an effective change management tool?Strategic Change,13(2):73–81.
Kafetsios, K. (2004). Attachment and emotional intelligence abilities across the life course, Personality and individual Differences, 37(1):129-45.
Krikorian M. (2002). Emotional intelligence in relation to attachment type, Ph.D. Thesis, University of Detroit.
Linley PA, Joseph S.)2004). Positive change following trauma and adversity: A review, J Trauma Stress, 17(1):11-21.
Mandell B, Pherwani S. (2003). Relationship between emotional intelligence and transformational leadership style: A gender comparison, J Bus Psychol,13(3):387-405.
Marchand, JF. (2004). Husbands’ and wives’ marital quality: The role of adult attachment orientations, depressive symptoms, and conflict resolution behaviors, Journal of Attachment & Human Development, 6(1): 99-112.
Roberts JE, Gotlib IH, Kassel JD. (1996). Adult attachment security and symptoms of depression: The mediating roles of dysfunctional attitudes and low self-esteem, J Pers Soc Psychol, 59(1996): 981-86.
Safford. SM. (2002). The relationship of attachment style and cognitive style to depression, anxiety and negative affectivity, Ph.D. Thesis, Temple University.
Shif HA, Susanto E. (2010). Conflict Management Stiles, Emotional Intelligence, and job performance in Public Organizations, International journal of Conflict Management,21(2):147-68.
Stein M. (2006). The relationship between post-natal depression and mother child interaction,British Journal of Psychiatry,158(2006): 46-52.
Yusmarhain. Y, Carpenter. J.) 2013). A survey offamily therapists’ adult attachment styles in the United Kingdom, Journal of Contemporary Family Therapy, 35(3): 452-64.