اثربخشی آموزش مهارت‌های خودآموزی بر مشکلات دست‌خط دانش‌آموزان پسر دارای ناتوانی یادگیری ویژه با نوع نارسانویسی

فاطمه کشاورزی؛ ستاره شجاعی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، ، صفحه 150-165

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1645

چکیده
  پژوهش حاضر  با  هدف مطالعه اثربخشی  آموزش  مهارت­های  خودآموزی  بر  مشکلات دست‌خط  دانش‌آموزان پسر دارای ناتوانی یادگیری ویژه با نوع نارسانویسی انجام  شد. روش پژوهش ­آزمایشی  با  طرح  پیش­آزمون -پس­آزمون  با  گروه  کنترل بود. جامعه آماری این  پژوهش  شامل همه  دانش‌آموزان پسر دارای ...  بیشتر