مقایسه میزان شیوع انواع اختلالات رفتاری دانش‏آموزان دبستانی با نارسایی‏ها‏ی ویژه در یادگیری و عادی شهر اردبیل

حاتم محمدی؛ عزت الله نادری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه میزان شیوع انواع اختلالات رفتاری در دانش‏آموزان دبستانی با نارسایی‏های ویژه در یادگیری و عادی شهر اردبیل انجام گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و به روش تحقیق زمینه ای انجام پذیرفته است. جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان عادی و با نارسایی‏های ویژه در یادگیری شهر اردبیل است. نمونه آماری شامل 377 نفر از دانش‏آموزان ...  بیشتر