بررسی اثر آموزش مدیریت به مادران بر بهبود شیوه‏های فرزندپروری و کاهش نشانه‏های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی فرزندان

طاهره بهمنی؛ حمیده علیزاده

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 27-44

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مدیریت به مادران برای بهبود شیوه‏های فرزند‏پروری و کاهش نشانه‏های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی فرزندان است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون و جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و والدین آنها در شهر بهبهان است. با انتخاب تصادفی26 مدرسه و با استفاده ...  بیشتر