مقایسۀ سطوح مختلف درک خواندن در دانش‏آموزان با آسیب بینایی و عادی پایۀ چهارم ابتدایی

علی اصغر کاکو جویباری؛ هاجر شعاعی؛ طیبه محتشمی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 55-70

چکیده
  هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی سطوح درک خواندن در دانش‏آموزان آسیب دیدۀ بینایی پایه چهارم ابتدایی و مقایسه آن با دانش‏آموزان هم پایه عادی بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع زمینه‏ای و با استفاده از آزمون دفترچه‏های استاندارد شده بین‏المللی پرلز (2006) انجام گرفت. 27 نفر از دانش‏آموزان نابینا پایه چهارم ابتدایی مدارس استثنایی ...  بیشتر