بررسی و مقایسۀ استعدادهای چندگانۀ گاردنر در دانش‏آموزان پسر نابینا و بینای مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 91ـ90

حافظ پادروند؛ پرویز شریفی درآمدی؛ اکبر رضایی فرد؛ حسین عفیفی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 91-108

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه استعدادهای چندگانه در دانش‏آموزان پسر نابینا و بینای مقطع راهنمایی شهر تهران است. روش:این پژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام آن زمینه‏ای می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش‏آموزان نابینا و بینای مقطع راهنمایی شهر تهران تشکیل می‏دهند. از میان جامعه آماری دانش‏آموزان عادی 60 دانش‏آموز ...  بیشتر