پیش‌بینی نشانه‏های سلامت‌روانی بر اساس تاب‏آوری در خواهران و برادران نوجوان دانش‌‌آموزان با کم‌توانی ذهنی شهر شیراز در سال تحصیلی 91-1390

ستاره شجاعی؛ احمد به ‏پژوه؛ محسن شکوهی یکتا؛ باقر غباری

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 21-46

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نشانه‌های سلامت‌روانی بر اساس تاب‌آوری در خواهران و برادران نوجوان دانش‌‌آموزان با کم‌توانی ذهنی صورت گرفت. روش پژوهش کاربردی و شیوة انجام دادن آن همبستگی است. جامعة آماری در این پژوهش کلیة خواهران و برادران نوجوان 12-18 ساله دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی شهر شیراز درسال تحصیلی 91-1390بودند که از بین آنها ...  بیشتر