بررسی و مقایسة سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در نوجوانان نابینا و بینای 16- 14 سال شهر تهران، سال 1390

پرویز شریفی درآمدی؛ مریم مالمیر

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 47-60

چکیده
   هدف : تحقیق حاضر با هدف بررسی سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در نابینایان انجام شد . روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام گرفتن آن زمینه ای است. جامعه و نمونة آماری: از میان نوجوانان بینا و نابینای شهر تهران  به شیوة گزینش در دسترس 15 نوجوان نابینا (14 تا 16 سال ) و 15 نوجوان بینا (14 تا 16 سال ) که در دبیرستان‏های شهر تهران و حومه ...  بیشتر