نویسنده = فتح اله پور، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی روش چند حسی فرنالد بر نارساخوانی دانش آموزان پایة دوم ابتدائی شهر تبریز (مطالعة موردی)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1391، صفحه 135-157

زینب خانجانی؛ هوشنگ مهدویان؛ پریچهر احمدی؛ تورج هاشمی؛ لیلا فتح اله پور