مقایسۀ ویژگی‏های شخصیتی و میزان سازگاری مادران دانش‏آموزان عقب ماندۀ ذهنی و عادی شهر تهران سال 88-1387

سیدعبدالمجید بحرینیان؛ کبری حاجی علیزاده؛ لیلا ابراهیمی‌؛ ام‏البنین هاشمی گرجی

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 153-167

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‏های شخصیتی و میزان سازگاری مادران کودکان عادی و عقب‏ماندۀ ذهنی شهر تهران می‌باشد. جامعۀ آماری شامل تمامی مادران دارای فرزند شهر تهران است . نمونۀ آماری  شامل 200 مادر (100 مادر با فرزند عقب‏ماندۀ ذهنی و 100 مادر با فرزند عادی) بوده که با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده‌ها ...  بیشتر